Vuo­den 2021 kaa­voi­tus­kat­saus ja kes­kus­ta­vi­sio

Keskustaan kaavoitetaan asuntoja, kulttuuritilaa ja toimistoja

Joen­suun kes­kus­taan kaa­voi­te­taan asun­to­ja, kult­tuu­ri­ti­laa ja toi­mis­to­ja. Laa­dit­ta­va­na on myös kes­kus­tan elä­vyy­den kas­vuun täh­tää­vä kes­kus­ta­vi­sio. Muun muas­sa kaik­kea tätä lin­jaa ensi vuo­den kaa­voi­tus­kat­saus.

Joen­suun kes­kus­tan alu­eel­la tule­van vuo­den mer­kit­tä­vim­piä ase­ma­kaa­va­hank­kei­ta ovat Care­licu­min kort­te­li, Ran­ta­ka­tu 31:ssä ole­va kon­ser­va­to­rion tila/alue ja Suvan­to­ka­tu 21, jos­sa toi­mii nyt K‑market.

Kau­pun­gin­val­tuus­to teki peri­aa­te­pää­tök­sen musiik­ki- ja kult­tuu­ri­ta­lon sijoit­ta­mi­ses­ta Care­licu­min kort­te­liin elo­kuus­sa 2020. Samal­la kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti kau­pun­gin hal­lin­non tilo­jen kes­kit­tä­mi­ses­tä Care­licu­min kort­te­liin. Hank­keel­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus kes­kus­tan elä­vyy­teen. Ase­ma­kaa­van laa­din­ta on käyn­nis­sä ja kaa­va val­mis­tu­nee ensi kesään men­nes­sä.

Kon­ser­va­to­rio siir­tyy Ran­ta­ka­dul­ta uusiin tiloi­hin vuo­den 2021 lopus­sa ja kau­pun­ki tut­kii omis­ta­man­sa kou­lu­kiin­teis­tön kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Suvan­to­ka­tu 21:n hank­kees­sa taas tut­ki­taan uuden päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja asuin­ker­ros­ta­lo­jen  raken­ta­mis­ta.

Nii­ni­vaa­ral­la mer­kit­tä­vin ase­ma­kaa­va­han­ke on Tik­ka­mäen­tie 17, jos­sa tut­ki­taan kau­pun­gin omis­ta­man enti­sen Juha­na­lan kou­lun kiin­teis­tön täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta ja jat­ko­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia.

Lii­ken­teen suju­vuu­den ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta tämän het­ken tär­kein ase­ma­kaa­va on Sal­pa­ka­dun jat­ke. Kaa­van tavoit­tee­na on mah­dol­lis­taa katu­yh­tey­den raken­ta­mi­nen Sal­pa­kan­kaan­ka­dun ja Voi­ma­tien välil­le. Kaa­val­la tut­ki­taan lisäk­si nykyis­ten rau­ta­tie­ta­so­ris­teyk­sien tur­val­li­suu­den paran­ta­mis­ta tai muut­ta­mis­ta eri­ta­so­ris­teyk­sik­si.

Kaup­pa­to­rin ase­ma­kaa­va hyväk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa syys­kuus­sa 2020, mut­ta hyväk­sy­mis­pää­tök­ses­tä vali­tet­tiin hal­lin­to-oikeu­teen. Kaa­va oli­si mah­dol­lis­ta­nut kes­kus­taa elä­vöit­tä­vän kaup­pa­hal­lin raken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­sen vuon­na 2021, mut­ta raken­ta­mi­nen vii­väs­tyy vali­tuk­sen vuok­si vähin­tään vuo­del­la.

Rantakylä–Utran osay­leis­kaa­va val­mis­tui kevääl­lä 2020. Ran­ta­ky­län alu­eel­la on käyn­nis­sä ja käyn­nis­ty­mäs­sä ensim­mäi­siä uuden osay­leis­kaa­van mukai­sia ase­ma­kaa­va­hank­kei­ta. Mer­kit­tä­vim­piä hank­kei­ta ovat Puron­suu ja Ran­ta­ky­län­ka­dun ympä­ris­tö. Puron­suun alu­eel­la Pie­lis­joen lähei­syy­des­sä aio­taan tut­kia pien­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­mis­ta ja Ran­ta­ky­län­ka­dun ympä­ris­tös­sä tut­ki­taan uusien asuin­ker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­mis­ta.

Kar­hun­mäen Mul­ti­mäen alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä hyvä pien­ta­lo­tont­ti­va­ran­to, mut­ta tule­vai­suu­den tar­pei­siin varau­du­taan laa­jen­ta­mal­la Mul­ti­mäen pien­ta­loa­luet­ta koh­ti Kul­hoa. Lisäk­si Utraan osoi­tet­tiin Rantakylä–Utran osay­leis­kaa­vas­sa pien­ta­loa­luei­ta, jot­ka ase­ma­kaa­voi­te­taan ton­teik­si tule­vi­na vuo­si­na.

Enon ja Tuu­po­vaa­ran, Nivan kylän ja Ohva­nan sekä Kiih­te­lys­vaa­ran alueil­la on laa­din­nas­sa ran­tao­say­leis­kaa­vo­ja. Niil­lä tut­ki­taan pää­asias­sa ran­ta­ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia.

Joen­suun kes­kus­ta­vi­sion laa­din­ta on käyn­nis­sä

Joen­suus­sa ollaan huo­lis­saan kes­kus­tan elin­voi­man ja veto­voi­man vähen­ty­mi­ses­tä. Sen vuok­si Joen­suun kau­pun­ki, Joen­suun kau­pun­ki­kes­kus­tayh­dis­tys Vir­ta ja Busi­ness Joen­suu ovat käyn­nis­tä­neet uuden Joen­suun kes­kus­ta­vi­sion laa­ti­mi­sen. Tavoit­tee­na on löy­tää kei­no­ja, joil­la joen­suu­lai­set saa­daan tule­maan kes­kus­taan ja viih­ty­mään siel­lä sekä kei­no­ja, joil­la kes­kus­tan pal­ve­lut saa­daan pidet­tyä hyväl­lä tasol­la.

Kes­kus­ta­vi­sion laa­din­nan tuek­si toteu­tet­tiin loka­kuun alus­sa Joen­suun asioin­ti­ky­se­ly. Tammi–helmikuussa jär­jes­te­tään käve­ly­labrat kes­kus­tan käyt­tä­jä­ryh­mien kans­sa ja pide­tään työ­pa­ja kes­kus­tan toi­mi­joi­den kans­sa. Kes­kus­ta­vi­sio val­mis­tuu kesäl­lä 2021.

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia merkittäviä kaavahankkeita. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2021 kaavoituskatsauksen marraskuussa.Tutustu koko kaavoituskatsaukseen verkossa osoitteessa joensuu.fi/kaavoituskatsaus.

Aiheeseen liittyviä uutisia