Havainnekuva Jukolanportin uudesta päiväkodista

Vuo­den 2020 mer­kit­tä­vim­mät ase­ma­kaa­va­hank­keet

Pääpaino on vanhentuneiden kaavojen uusimisessa ja keskustan täydentämisessä.

Joen­suun kaa­voi­tuk­ses­sa on ensi vuon­na pää­pai­no van­hen­tu­nei­den kaa­vo­jen uusi­mi­ses­sa. Maa­seu­tu­taa­ja­mien ase­ma­kaa­vo­jen uudis­ta­mi­nen jat­kuu ja kes­kus­taa täy­den­ne­tään. Tule­van vuo­den mer­kit­tä­vim­mät ase­ma­kaa­va­hank­keet ovat Yli­opis­to­ka­dun kam­puk­sen, Bota­nian ja Care­licu­min kort­te­lin osan kaa­va­muu­tok­set.

Yli­opis­to­kam­puk­sen kaa­val­la rat­kais­taan alu­een lisä­ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia, lii­ken­teen ja pysä­köin­nin kysy­myk­siä ja alu­een käyt­tö­tar­koi­tuk­sen laa­jen­ta­mis­ta muu­hun­kin kuin ope­tuk­seen. Bota­nian aluet­ta on aiko­mus kehit­tää luon­non­tie­teen oppi­mi­sym­pä­ris­tö­nä ja mat­kai­lu­koh­tee­na. Care­licu­min kort­te­liin suun­ni­tel­laan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta.

Kaup­pa­hal­lin ja kesä­kah­vi­loi­den sijain­ti rat­kais­taan Kaup­pa­to­rin ja ympä­ris­tön kaa­va­muu­tok­sel­la. Hasan­nie­men ase­ma­kaa­va­muu­tos tulee pää­tet­tä­väk­si tal­vel­la 2019–2020.

Jääkärinpuiston–Kirkkopuiston ase­ma­kaa­va­muu­tos, jon­ka tavoit­tee­na on rat­kais­ta muun muas­sa auto­lii­ken­teen kysy­myk­siä ja vir­kis­ty­sa­luei­den tule­vaa luon­net­ta, on lykät­ty teh­tä­väk­si myö­hem­min 2020-luvul­la.

Kaup­pa­hal­lin ja kesä­kah­vi­loi­den sijain­ti rat­kais­taan Kaup­pa­to­rin ja ympä­ris­tön kaa­va­muu­tok­sel­la.

Ran­ta­ky­län ja Utran aluet­ta täy­den­ne­tään

Rantakylä–Utra-osayleiskaavan avul­la ohja­taan alu­eel­la teh­tä­viä ase­ma­kaa­va­muu­tok­sia ja lii­ken­ne­rat­kai­su­ja. Kaa­van tavoit­tei­na on asu­mi­sen, pal­ve­lui­den, työ­paik­ko­jen ja lii­ke­toi­min­nan täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen.

Ran­ta­ky­län ja Utran väki­lu­ku pyri­tään saa­maan pysy­väl­le, mal­til­li­sel­le kas­vu-ural­le. Alu­ees­ta halu­taan hyvä asu­mi­sen vaih­toeh­to niil­le, jot­ka eivät halua asua aivan kes­kus­tas­sa, mut­ta arvos­ta­vat hyviä pal­ve­lui­ta, lyhyi­tä ajo­mat­ko­ja ja toi­mi­via jouk­ko­lii­ken­teen ja pyö­räi­lyn yhteyk­siä.

Osay­leis­kaa­va tulee pää­tet­tä­väk­si alku­vuo­des­ta 2020. Tule­van vuo­den aika­na käyn­nis­te­tään ensim­mäi­siä uuden osay­leis­kaa­van mukai­sia ase­ma­kaa­va­hank­kei­ta, aina­kin enti­sen Ran­ta­ky­län kou­lun kort­te­lis­sa ja lähiym­pä­ris­tös­sä.

Rantakylä–Utrasta halu­taan hyvä asu­mi­sen vaih­toeh­to niil­le, jot­ka eivät halua asua aivan kes­kus­tas­sa.

Maa­seu­tu­taa­ja­mien ase­ma­kaa­vo­jen uudis­ta­mi­nen jat­kuu

Vii­meis­ten kun­ta­lii­tos­ten jäl­keen laa­dit­tiin ohjel­ma maa­seu­tu­taa­ja­mien ase­ma­kaa­vo­jen uudis­ta­mi­sek­si. Van­hen­tu­neet ja sisäl­löl­tään puut­teel­li­set ase­ma­kaa­vat työs­te­tään ajan tasal­le.

Enon, Ham­mas­lah­den ja Hei­nä­vaa­ran ase­ma­kaa­vat on jo uudis­tet­tu. Kiih­te­lys­vaa­ran, Tuu­po­vaa­ran ja Uima­har­jun kaa­vo­jen uudis­ta­mi­nen on hyväs­sä vauh­dis­sa. Tavoit­tee­na on saa­da nämä kaa­va­työt pää­tök­seen vuon­na 2020.

Kaavoituskatsaus esittelee kaupungin vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia merkittäviä kaavahankkeita. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 kaavoituskatsauksen marraskuussa.

Tutustu koko kaavoituskatsaukseen verkossa osoitteessa  joensuu.fi/kaavoituskatsaus tai paperilla osoitteessa Muuntamontie 5, 80100 Joensuu sekä maaseutualueiden palvelupisteissä.

Aiheeseen liittyviä uutisia