Vih­reäm­pää opis­ke­li­ja-asu­mis­ta vai­vat­ta

Joensuun Ellillä tavoitellaan ilmastoystävällisempää asumista

Joen­suun Ellil­lä tavoi­tel­laan ilmas­to­ys­tä­väl­li­sem­pää asu­mis­ta sekä arki­päi­väi­sil­lä valin­noil­la että uraa­uur­ta­vil­la pilo­teil­la. Joen­suus­sa moni opis­ke­li­ja saat­taa tie­tä­mät­tään asua kes­ki­ver­toa vih­reäm­min.

Aurin­ko­pa­nee­lei­ta, vih­re­ää säh­köä, maa­läm­pöä, Suo­men kor­kein puu­ker­ros­ta­lo, pio­nee­ri­työ­tä ener­giayh­tei­sö­jen paris­sa – Joen­suun Ellil­lä ei ole pelät­ty kokeil­la uut­ta opis­ke­li­ja-asu­mi­sen ilmas­to­ys­tä­väl­li­syy­den edis­tä­mi­sek­si.

– Haluam­me olla edel­lä­kä­vi­jä ja toi­saal­ta sääs­tää kuluis­sa ja pitää vuo­krat koh­tuul­li­si­na, tii­vis­tää Ellin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jar­mo Oja­lai­nen tär­keim­mät moti­vaat­to­rit Ellin kes­tä­vyys­työl­le.

Joen­suus­sa moni opis­ke­li­ja saat­taa tie­tä­mät­tään asua kes­ki­ver­toa vih­reäm­min.

Aurin­ko­pa­nee­lit 14 koh­tees­sa

Kulu­ja sääs­tä­vät esi­mer­kik­si 14 koh­tee­seen asen­ne­tut aurin­ko­pa­nee­lit, joi­den yhteen­las­ket­tu ener­gian­tuot­to vas­taa 150 yksiön vuo­tuis­ta säh­kön­ku­lu­tus­ta. Myös maa­läm­pö pie­nen­tää läm­mi­tys­ku­lu­ja jo useas­sa Ellin koh­tees­sa ja mah­dol­lis­taa kesä­hel­teil­lä myös asun­to­jen vii­len­nyk­sen.

Huo­neis­to­jen läm­pö­ti­lat pide­tään koh­tuul­li­si­na ja veden­ku­lu­tus­ta seu­ra­taan tark­kaan ja var­mis­te­taan, ettei esi­mer­kik­si yli­mää­räi­siä vuo­to­ja pää­se syn­ty­mään.

Ener­gian­te­hok­kuus­toi­mien ansios­ta Ellin koko­nai­se­ner­gian­ku­lu­tus on saa­tu las­ku-ural­le.

– Teem­me kai­ken mitä voim­me, luon­nol­li­ses­ti tin­ki­mät­tä asu­mi­sen laa­dus­ta ja asu­mis­mu­ka­vuu­des­ta. Ener­gia­te­hok­kuus­toi­mil­la saa­vu­te­tut pie­nem­mät kulut tar­koit­ta­vat myös, että rahaa sääs­tyy remon­toin­tiin ja asun­to­jen pitä­mi­seen hyväs­sä kun­nos­sa, tote­aa Oja­lai­nen.

Ener­gia­te­hok­kuus­toi­mil­la saa­vu­te­tut pie­nem­mät kulut tar­koit­ta­vat myös, että rahaa sääs­tyy remon­toin­tiin ja asun­to­jen pitä­mi­seen hyväs­sä kun­nos­sa

Vih­reäm­pi asu­mi­nen on siis jo arki­päi­vää Ellin asun­nois­sa asu­val­le 4 300 opis­ke­li­jal­le – monel­le ehkä huo­maa­mat­ta­kin. Moni ei vält­tä­mät­tä ole tie­toi­nen esi­mer­kik­si sii­tä, että kau­pun­gin tytä­ryh­tiö­nä Ellil­lä käy­tet­ty säh­kö on ollut vih­re­ää jo vuo­des­ta 2013.

Pääs­tö­jen kan­nal­ta asu­mi­sen valin­noil­la on suu­ri mer­ki­tys, sil­lä kes­ki­ver­to­suo­ma­lai­sen hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä asu­mi­nen muo­dos­taa lähes kol­man­nek­sen. Ellin ilmas­to­työ tukee myös Joen­suun kau­pun­gin tavoi­tet­ta olla hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2025 men­nes­sä.

Pääs­tö­jen kan­nal­ta asu­mi­sen valin­noil­la on suu­ri mer­ki­tys, sil­lä kes­ki­ver­to­suo­ma­lai­sen hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä asu­mi­nen muo­dos­taa lähes kol­man­nek­sen.

Kehit­tä­mi­nen vaa­tii edel­lä­kä­vi­jän roo­lia

Välil­lä ilmas­to­työn kehit­tä­mi­nen vaa­tii edel­lä­kä­vi­jän roo­lin otta­mis­ta uusien toi­min­ta­ta­po­jen luo­mi­sek­si.

Kesä­kuus­sa alka­nees­sa pilo­tis­sa tes­ta­taan erään Ellin opis­ke­li­ja­ta­lon katol­la sijait­se­vien aurin­ko­pa­nee­lien yli­tuo­tan­non siir­tä­mis­tä toi­seen koh­tee­seen, jos­sa omia aurin­ko­pa­nee­le­ja ei ole.

– Ener­giayh­tei­sö­pi­lo­til­la voim­me osal­tam­me olla vai­kut­ta­mas­sa myös lain­sää­dän­nön päi­vit­tä­mi­seen, sil­lä vie­lä täl­lä het­kel­lä ener­gian jaka­mi­nen eri osoit­teis­sa sijait­se­vien kiin­teis­tö­jen välil­lä ei lain­sää­dän­nön puit­teis­sa ole mah­dol­lis­ta, ker­too Oja­lai­nen pilo­tin laa­jem­mas­ta mer­ki­tyk­ses­tä.

Tule­va­na syk­sy­nä Ellin ilmas­to­työn tulok­sis­ta saa­daan entis­tä tar­kem­paa tie­toa, kun Ellin pääs­töt las­ke­taan osa­na Ilmas­to­kau­pun­ki Joen­suu 2025 ‑hank­keen ja Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun joen­suu­lai­sil­le yri­tyk­sil­le tar­joa­mia mak­sut­to­mia pääs­tö­las­ken­to­ja. Hii­li­ja­lan­jäl­jen sel­vit­tä­mi­nen voi tar­jo­ta ideoi­ta myös ilmas­to­työn kehit­tä­mi­sel­le edel­leen.

Lue lisää Joen­suun ilmas­to­työs­tä osoit­tees­sa climatejoensuu.fi ja somes­sa @climatejoensuu.

Hiilineutraali Joensuu 2025  • Joensuun kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2025. Jokainen joensuulainen voi vaikuttaa omilla asumisen, liikkumisen ja kuluttamisen valinnoillaan.

  • Ilmastotyön kannalta keskeistä on yhteistyö! Toimintansa ilmastoystävällisyyden kehittämisestä kiinnostuneet yritykset ja yhteisöt voivat liittyä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoon. Laita viestiä osoitteeseen [email protected], niin lähetämme lisätietoa!

  • Yritysten ilmastotyöhön tarjoaa tukea vuosina 2023–2025 myös Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke. Se auttaa yritysten päästöjen pienentämisessä sekä uusien vähähiilisten ja energiatehokkaiden toimintamallien kehittämisessä.

Aiheeseen liittyviä uutisia