Valo voit­taa pimeän

Vaikka ajat ovat monesti ennenkin olleet vaikeat, joensuulaiset eivät ole koskaan jääneet vain murehtimaan.

Juu­ri ennen vuo­den pimein­tä aikaa uuti­soi­tiin, kuin­ka Suo­mi jäi vii­mei­sek­si The Eco­no­mist ‑talous­leh­den tuo­rees­sa maa­ver­tai­lus­sa, jos­sa leh­ti lait­toi 35 maa­ta parem­muus­jär­jes­tyk­seen mit­ta­rei­naan inflaa­tio, brut­to­kan­san­tuo­te, työ­pai­kat ja osa­ke­mark­ki­nat.

Hel­sin­gin Sano­mien pää­kir­joi­tus (HS 18.12.) aset­ti Itä-Suo­men val­ta­kun­nan hei­koi­ten kehit­ty­väk­si alu­eek­si, mit­ta­rei­naan muun muas­sa heik­ko väes­tö- ja talous­ke­hi­tys, ter­veys­ti­lan­ne ja kou­lu­jen oppi­mis­tu­lok­set.

Näi­tä asioi­ta ei voi huo­le­ti ohit­taa, mut­ta pimey­den seas­sa on pal­jon myös valoa. Ote­taan esi­mer­kik­si Joen­suun kau­pun­ki. Esi­merk­ki voi­si olla erin­omai­ses­ti myös Kuo­pio.

Joen­suu kas­vaa

Joen­suu sijait­see Itä-Suo­mes­sa eli Euroo­pan huo­noim­man talous­maan huo­noim­mas­sa osas­sa. Joen­suul­la pitäi­si men­nä siis todel­la huo­nos­ti.

Joen­suu on Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­kes­kus, kan­sain­vä­li­nen yli­opis­to­kau­pun­ki. Väki­mää­rä on kas­va­nut koko ajan ylit­täen juu­ri 78 000 asu­kas­ta.

Joen­suu kan­sain­vä­lis­tyy nopeam­min kuin kos­kaan, vii­mei­sen 12 kk aika­na net­to­maa­han­muut­to on ollut lähes 1 000 hen­keä plus­sal­la. Kar­ja­lai­nen vie­raan­va­rai­suus elää Joen­suus­sa vah­va­na. Tääl­lä on aina otet­tu ihmi­set hyvin vas­taan.

Joen­suus­sa on yli 20 000 tut­kin­to­ta­voit­teis­ta opis­ke­li­jaa ja on Jyväs­ky­län ohel­la Suo­men opis­ke­li­jain­ten­sii­vi­sin kau­pun­ki. Itä-Suo­men yli­opis­to on maan monia­lai­sin.

Joen­suu on Euroo­pan met­sä­pää­kau­pun­ki. Kol­mel­la kou­lu­tus­ta­sol­la on yhteen­sä 400 met­sä­alan opis­ke­li­jaa. Kan­sain­vä­lis­tä huip­pu­tut­ki­mus­ta teke­vät oppi­lai­tos­ten lisäk­si Joen­suus­sa sijait­se­vat Euroo­pan met­säins­ti­tuut­ti, Luon­non­va­ra­kes­kus ja Suo­men ympä­ris­tö­kes­kus. Met­sä­bio­ta­lous­a­la tar­jo­aa alu­eel­la 6 000 työ­paik­kaa, jois­ta 600 asian­tun­ti­ja- ja kehi­tys­teh­tä­vis­sä.

Joen­suus­sa on usei­ta kan­sain­vä­li­siä iso­ja vien­tiy­ri­tyk­siä ja menes­ty­viä kaup­pias­su­ku­ja. Eri­tyis­tä valoa tuo Euroo­pan yksi mer­kit­tä­vin foto­niik­kaklus­te­ri.

Val­tiol­ta toi­vom­me rei­lua infraa

Joen­suu on tii­viin kes­kus­tan lisäk­si laa­ja maa­seu­tu­kau­pun­ki. Olem­me yhdis­tel­mä urbaa­nia elä­mää, tapah­tu­mia, kult­tuu­ria ja urhei­lua sekä kau­nis­ta luon­toa. Vah­vuu­tem­me on maa­il­man par­hais­sa kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien opet­ta­jis­sa, osaa­vis­sa ihmi­sis­sä, kou­lu­tuk­ses­sa, opis­ke­li­jois­sa ja maa­han­muut­ta­jis­sa. Poten­ti­aa­lia on mat­kai­lus­sa ja toi­von mukaan jat­kos­sa myös puh­taan ener­gian inves­toin­neis­sa.

Pär­jääm­me tääl­lä vah­vuuk­sil­lam­me ja omil­lam­me­kin, mut­ta tar­vit­sem­me val­tiol­ta apua tuu­li­voi­man rajoi­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa, säh­kön kan­ta­ver­kon raken­ta­mi­ses­sa sekä lii­ken­nein­fras­sa ja saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa.

Meil­lä teh­dään, ei mureh­di­ta

Joen­suu on aina sijain­nut idän ja län­nen välis­sä. Tämä on muo­van­nut joen­suu­lai­sil­le omin­ta­kei­sen luon­teen, joka on yhdis­tel­mä suru­mie­li­syyt­tä ja iloa. Vaik­ka ajat ovat mones­ti ennen­kin olleet vai­keat, joen­suu­lai­set eivät ole kos­kaan jää­neet vain mureh­ti­maan.

Itä-Suo­men koko­nais­ku­vaa ja suun­taa on vai­kea nopeal­la aika­vä­lil­lä muut­taa, mut­ta omin­ta­kei­nen luon­ne ja posi­tii­vi­nen asen­ne täy­tyy säi­lyt­tää tule­vi­na vuo­si­na. Pimein­kin aika väis­tyy ja jokai­sen toi­mi­jan panos on tär­keä valon luo­mi­ses­sa.

Aiheeseen liittyviä uutisia