Unel­ma­vuo­si täyt­tää Joen­suun tapah­tu­mil­la

Joensuussa vietetään Kulttuurin Unelmavuotta

Joen­suus­sa vie­te­tään tänä vuon­na Kult­tuu­rin Unel­ma­vuot­ta. Vuo­den aika­na kau­pun­gis­sa jär­jes­te­tään yli sata tapah­tu­maa useam­man tuhan­nen ihmi­sen tilai­suuk­sis­ta intii­mei­hin parin­kym­me­nen osal­lis­tu­jan tai­de­het­kiin.

Eri­lai­sia esi­tyk­siä ja kult­tuu­ri­ko­ke­muk­sia levi­ää pit­kin laa­jaa kau­pun­kia pitä­jis­tä kan­ta­kau­pun­kiin ja sei­nien sisäl­tä luon­non kes­kel­le.

Kult­tuu­rin Unel­ma­vuo­si on han­ke, jota vetää pit­kän lin­jan pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Anne Muju­nen.

– Hank­keen taus­ta on Sai­maa-ilmiös­sä, jos­sa Joen­suu, Mik­ke­li, Lap­peen­ran­ta ja Kuo­pio kirit­ti­vät Savon­lin­naa Euroo­pan vuo­den 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si. Tit­te­li meni lopul­ta Ouluun, mut­ta haki­jat päät­ti­vät jär­jes­tää jokai­nen oman juh­la­vuo­ten­sa Sai­maan alu­een kult­tuu­rin kun­niak­si.

Mik­ke­li aloit­ti vii­me vuon­na ja me olem­me vuo­ros­sa toi­se­na. Joen­suun jäl­keen unel­ma­vuo­sia on vie­lä kol­mel­la paik­ka­kun­nal­la, Muju­nen taus­toit­taa.

Joen­suu­lais­ten into osal­lis­tua yllät­tä­nyt kaik­ki

Unel­ma­vuo­si on Joen­suus­sa vas­ta alus­sa, mut­ta tapah­tu­miin osal­lis­tu­nei­den mää­rä on yllät­tä­nyt jär­jes­tä­jät.

– On ollut mah­ta­vaa näh­dä joen­suu­lais­ten into osal­lis­tua kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin! Vuot­ta on vie­tet­ty vas­ta kol­mi­sen kuu­kaut­ta ja olem­me lähes ylit­tä­neet Mik­ke­lin koko vuo­den kävi­jä­mää­rän sekä samal­la omat tavoit­teem­me. Kau­pun­ki­lai­set ovat käy­neet tapah­tu­mis­sa hyvin aktii­vi­ses­ti, Muju­nen iloit­see.

Alku­vuo­den suu­rim­mat ylei­sö­ryn­täyk­set kerä­si­vät Bota­nial­la tam­mi­kuus­sa jär­jes­te­tyt ava­jai­set ja Lau­lu­rin­teen Lumi­puis­ton yhtey­des­sä esi­te­tyt San­na Hir­vo­sen tans­si­teok­set sekä ääni­tai­de­teos Säh­kö­keh­to.

Meil­le on tär­ke­ää saa­da kult­tuu­rin pariin myös sel­lai­sia ihmi­siä, joil­le osal­lis­tu­mi­nen ei ole syys­tä tai toi­ses­ta help­poa.

Mujusen mukaan suu­ret mas­sat eivät ole Unel­ma­vuo­den oleel­li­nen tavoi­te.

– Meil­le on tär­ke­ää saa­da kult­tuu­rin pariin myös sel­lai­sia ihmi­siä, joil­le osal­lis­tu­mi­nen ei ole syys­tä tai toi­ses­ta help­poa. Sik­si haluam­me tuo­da tapah­tu­mia ihmis­ten luo. Pie­nem­mät tapah­tu­mat ovat aivan yhtä tär­kei­tä kuin suu­rem­paa huo­mio­ta saa­vat. Esi­mer­kik­si Mulon kodal­la jär­jes­tet­tiin ren­tout­ta­va ääni­mat­ka akus­ti­sil­la soit­ti­mil­la. Tupaan mah­tui alle kak­si­kym­men­tä osal­lis­tu­jaa. Koke­mus oli todel­la intii­mi.

Unel­ma­vuo­den tapah­tu­mis­sa on pyrit­ty huo­mioi­maan Joen­suun laa­ja koko ja eri-ikäi­set ihmi­set.

Alku­vuo­des­ta eri­lai­sia esi­tyk­siä on jär­jes­tet­ty muun muas­sa Enos­sa, Tuu­po­vaa­ras­sa, Uima­har­jus­sa ja Kiih­te­lys­vaa­ras­sa. Vuo­den mit­taan kult­tuu­rin ilo­sa­no­ma levi­ää esi­mer­kik­si kau­pun­gin osa­kon­sert­tien ja kier­tä­vän keik­ka­bus­sin kaut­ta.

– Haluam­me, että tar­jon­taa on kai­kil­le joen­suu­lai­sil­le lap­sis­ta elä­kei­käi­siin. Tar­vet­ta sel­väs­ti on. Vas­ta jär­jes­te­tyt senio­rei­den hyvin­voin­ti­päi­vän tans­sit kerä­si­vät mil­tei pari­sa­taa par­ket­tien par­ta­veis­tä. Tans­sei­hin oli ajel­tu Outo­kum­pua ja Kesä­lah­tea myö­ten, Muju­nen myhäi­lee.

Yksit­täis­ten tapah­tu­mien lisäk­si joen­suu­lais­ten vuot­ta piris­tä­vät muun muas­sa kult­tuu­ri­kah­vi­lat, tai­de­pen­kit, las­ten ötök­kä­po­lut ja eri­lai­set kisai­lut.

Ohjel­maa raken­ne­taan ja esiin­ty­jiä hae­taan pit­kin vuot­ta ja sik­si tapah­tu­ma­ka­len­te­ri päi­vit­tyy noin kah­den kuu­kau­den ajal­le ker­ral­laan.

Kult­tuu­rin Unel­ma­vuo­den mak­sa­mat palk­kiot tuke­vat joen­suu­lais­ten kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den työl­lis­ty­mis­tä. Hank­keen kaut­ta ohjau­tu­vat rahat eivät pie­nen­nä muu­ta kult­tuu­ril­le koh­dis­tu­vaa rahoi­tus­ta.

Rei­lu panos­tus joen­suu­lai­seen kult­tuu­riin

Sen lisäk­si, että kau­pun­ki­lai­set saa­vat hur­jan mää­rän ilmai­sia tapah­tu­mia, on Kult­tuu­rin Unel­ma­vuo­den pyr­ki­mys tukea joen­suu­lai­sen kult­tuu­rie­lä­män elin­voi­mai­suut­ta ja ede­saut­taa mat­kai­lua.

Hank­keen bud­jet­ti on koko­nai­suu­des­saan 620 000 euroa. Rahoi­tus koos­tuu Joen­suun kau­pun­gin ja Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton alue­ke­hi­tys­ra­has­ton osuuk­sis­ta.

Unel­ma­vuo­den esi­tyk­sis­tä pää­osa han­ki­taan joen­suu­lai­sil­ta tai­tei­li­joil­ta ja kult­tuu­ri­toi­mi­joil­ta. Omia esi­tyk­siä on voi­nut tar­jo­ta muun muas­sa kai­kil­le avoi­mien esiin­ty­jä­pan­kin, kult­tuu­ri­kah­vi­loi­den ja kult­tuu­ri­tup­sah­dus­ten haku­jen myö­tä.

Mujusen mukaan osal­lis­tu­mis­kyn­nys Unel­ma­vuo­teen on halut­tu pitää mata­la­na, jot­ta hyö­ty jakaan­tui­si mah­dol­li­sim­man laa­jal­le jou­kol­le.

– Unel­ma­vuo­den kult­tuu­ri­tup­sah­dus­ten ja mui­den tapah­tu­mien esiin­ty­mis­palk­kioi­ta mak­se­taan joen­suu­lai­sil­le toi­mi­joil­le rei­lus­ti yli 100 000 euroa. Lisäk­si pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä oste­taan muun muas­sa äänen­tois­to­ja tuo­tan­to­pal­ve­lu­ja sekä vuo­kra­taan tilo­ja. Koko­nai­suu­des­saan pal­ve­lu­ja han­ki­taan 400 000 eurol­la. Toi­vot­ta­vas­ti tämä tuo alal­le piris­tys­tä vai­kei­den koro­na­vuo­sien jäl­keen, Muju­nen tote­aa.

Kult­tuu­rin Unel­ma­vuo­den mak­sa­mat palk­kiot tuke­vat joen­suu­lais­ten kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den työl­lis­ty­mis­tä. Hank­keen kaut­ta ohjau­tu­vat rahat eivät pie­nen­nä muu­ta kult­tuu­ril­le koh­dis­tu­vaa rahoi­tus­ta. Muun muas­sa Joen­suun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut jakoi alku­vuon­na yli 250 000 euroa eri­lai­si­na yhteis­työ­so­pi­muk­si­na ja tuke­na.

Joen­suun Kult­tuu­rin Unel­ma­vuo­den pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anne Mujusen mie­les­tä tyy­ty­väi­set hymyt kävi­jöi­den kas­voil­la ovat paras­ta palau­tet­ta.

Luvas­sa tori­discoa ja ruo­kae­lä­myk­siä

Unel­ma­vuo­den ohjel­ma pitää sisäl­lään mitä eri­koi­sem­pia tem­pauk­sia pipon neu­lo­mi­ses­ta avan­nos­sa runoi­luun.

Kevään mit­taan tar­jol­la on muun muas­sa Kupli­vaa Swin­giä Joen­suun tai­de­museo Onnin kult­tuu­ri­kah­vi­las­sa, lau­lu­ja ja runo­ja Kal­mon­ka­tis­kal­la, ruo­kae­lä­myk­siä avo­tu­lel­la ja Hur­jan Hal­lan kir­jas­to­kon­sert­te­ja.

Pai­kal­lis­ten tai­tei­li­joi­den luo­mat tai­de­pen­kit pys­ty­te­tään puis­toi­hin tou­ko­kuus­sa ja las­ten ötök­kä­po­lut val­mis­tu­vat kesän kyn­nyk­sel­lä. Kesä–heinäkuun vaih­tees­sa Joen­suun kaup­pa­to­ril­la jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pu­ta­pah­tu­ma Kar­ja­lan Kur­mee, jos­sa yhdis­ty­vät kar­ja­lai­nen ruo­ka kult­tuu­ri ja moni­puo­li­nen esiin­ty­jä­kat­taus.

– On ilo työs­ken­nel­lä ihmis­ten hyvin­voin­tia edis­tä­väs­sä hank­kees­sa. Tyy­ty­väi­set hymyt kävi­jöi­den kas­voil­la ovat paras­ta palau­tet­ta, Anne Muju­nen päät­tää.

Katso Kulttuurin unelmavuoden ohjelma:
www.unelmavuosi.fi

Tapahtumakalenteri päivittyy noin kahden kuukauden ajalle kerrallaan.

Aiheeseen liittyviä uutisia