”Tää on miun paik­ka”

”Tää on miun paikka”. Näin kertoi eräs joensuulainen kokemuksestaan Yhteisötalo Satamasta. Sataman kaltaisia kohtaamispaikkoja on Joensuussa useita.

”Tää on miun paik­ka”. Näin ker­toi eräs joen­suu­lai­nen koke­muk­ses­taan Yhtei­sö­ta­lo Sata­mas­ta. Sata­man kal­tai­sia koh­taa­mis­paik­ko­ja on Joen­suus­sa usei­ta. Onnek­si on, sil­lä par­haim­mil­laan niis­tä voi tul­la kävi­jäl­le mer­ki­tyk­sel­li­nen osa elä­mää: ”Ei sitä sil­lon aatel­lu, kun ekan ker­ran tän­ne tuli, että min­kä­lai­nen vai­ku­tus täl­lä tul­lee elä­mään ole­maan. Tää­hän on mul­le sem­mo­nen tur­va­sa­ta­ma”.

Yhtei­sö­ta­lo Sata­maa yllä­pi­tää kau­pun­ki, muut koh­taa­mis­pai­kat ovat yhdis­tys­ten ja seu­ra­kun­tien toi­min­taa. Niis­sä kävi­jät koke­vat arki­päi­väi­sis­sä tilan­teis­sa tasa­ver­tais­ta kuu­lu­mis­ta poruk­kaan ja yhdes­sä­olon iloa. Eri­lais­ten ihmis­ten tapaa­mi­nen ja myön­tei­set vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teet ovat koh­taa­mis­paik­ko­jen jut­tu.

Koh­taa­mis­paik­ko­jen posi­tii­vi­nen vai­ku­tus kau­pun­ki­lais­ten hyvin­voin­tiin on tun­nis­tet­tu Joen­suus­sa. Kau­pun­gin­val­tuus­to aset­ti Joen­suun hyvin­voin­ti­ker­to­muk­ses­sa tavoit­teek­si, että vuo­teen 2025 men­nes­sä paik­ko­jen mää­rä kas­vaa tai säi­lyy vähin­tään ennal­laan. Lisäk­si sovit­tiin, että niis­tä tie­do­te­taan entis­tä aktii­vi­sem­min.

Yhdes­sä kau­pun­gin, yhdis­tys­ten ja seu­ra­kun­tien kans­sa teh­tiin kart­ta, johon on mer­kit­ty 13 eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­sil­le sovel­tu­vaa koh­taa­mis­paik­kaa tai muu­ta yhdes­sä­oloa mah­dol­lis­ta­vaa toi­min­taa eri puo­lil­la kau­pun­kia. Ota kart­ta tal­teen 20. loka­kuu­ta ilmes­ty­neen ja joka kotiin Hei­lin välis­sä jae­tun Joen­suun Uuti­set ‑leh­den taka­kan­nes­ta! Kart­to­ja on jaos­sa netis­sä osoit­tees­sa www.joensuu.fi/ikaihmiset.

Ikäih­mis­ten lisäk­si koh­taa­mis­paik­koi­hin saa­vat tul­la kaik­ki. Erään kävi­jän sanoin: ”Voi olla täm­möi­nen mitä on, että ei tar­vii sil­leen roo­lii vet­tää”.

Lainaus­mer­keis­sä ole­vat ovat suo­ria lai­nauk­sia Tiia Kan­nak­sen sosi­aa­lia­lan opin­näy­te­työs­tä, jos­sa kar­toi­tet­tiin kävi­jöi­den koke­muk­sia Yhtei­sö­ta­lo Sata­mas­ta.

Kohtaamispaikkojen positiivinen vaikutus kaupunkilaisten hyvinvointiin on tunnistettu Joensuussa.

Aiheeseen liittyviä uutisia