Syrjintää ehkäistään vaikuttamalla asenteisiin

Kaikki Joensuun yläkoulut saavat yhdenvertaisuuskoulutusta

Pohjois-Karjalan Seta ry kiertää kaikissa Joensuun yläkouluissa pitämässä yhdenvertaisuuskoulutusta. Koulun henkilökunta saa koulutusta siitä, miten kohdata nuoria.

– Koulutuksen myötä opettajille kertyy tietoa siitä, miten taataan kaikille lapsille ja nuorille turvallinen kasvuympäristö. Tavoitteena on, että tämä ymmärrys siirtyy kasvatustyöhön ja meille kasvaa sukupolvi, joille yhdenvertaisuus on perusarvo, kertoo Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Hilkka Mäkinen.

Sanat luovat todellisuutta

Yhdenvertaisuuskoulutukselle nähdään tarvetta Joensuussa

Huhtikuisena maanantaina Nepenmäen koulun ruokalaan oli kokoontunut Nepenmäen yläkoulun opettajia kuuntelemaan Pohjois-Karjalan Seta ry:n pitämää yhdenvertaisuuskoulutusta. Tämä oli yksi monesta Setan koulutuksesta, joita Seta järjestää jokaiselle Joensuun yläkoululle.

Nepenmäen yhteiskoulun vs. rehtori Maija Salo-Vartiainen oli erittäin mielissään koulutuksen sisällöstä. Hänen mielestään oli erityisen hyvä, että koulutuksessa tuodaan esiin tutkimustietoa. Hänen mielestään se vahvistaa koulutuksen sisältöä.

– Sanat luovat todellisuutta, toteaa Salo-Vartiainen.

Salo-Vartiainen näkee tämäntyyppisen koulutuksen tarpeelliseksi. Hän korostaa asian äärelle pysähtymistä ja kehottaa miettimään, mitä itsestäänselviä asioita voidaan tarkastella jollain tavalla uudesta näkökulmasta, joka olisi aiempaa yhdenvertaisempi näkökulma.

Opettajan ei tarvitse osata ulkoa kaikkia sateenkaarinuoriin liittyviä erityiskysymyksiä

Myös Pohjois-Karjalan Setan koordinaattori Anna Estola pitää erityisen tärkeänä, että yhdenvertaisuuskoulutusta järjestetään kouluissa.

– Sateenkaaritieto- ja tietoisuus on ratkaisevassa osassa sensitiivistä kohtaamista. Opettajan ei tarvitse osata ulkoa kaikkia sateenkaarinuoriin liittyviä erityiskysymyksiä, mutta perusasiat on hyvä hallita nuoren kasvurauhan takaamiseksi, Estola muistuttaa.

– Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke ja Kouluterveyskyselyn tulokset (2019) osoittavat, että suurimmalla osalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista nuorista on kokemuksia vaikeuksista ja haasteista, jotka aiheutuvat yhteiskunnan sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevista normatiivisista käsityksistä, Estola jatkaa.

Otetaan nuoret vastaan sellaisina, kuin he ovat

Koulutuksen sisältö koostuu useasta eri näkökulmasta, muun muassa siitä, miten määritellään sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen. Asioita käydään läpi myös lain näkökulmasta sekä pohditaan mahdollisia eteen tulevia ongelmia, tai mitä on jo kohdattu. Lopuksi mietitään, miten niitä voitaisiin ratkaista.

Puheenaiheeksi koulutuksen keskusteluissa ovat Estolan mukaan nousseet sukupuolineutraalit WC-tilat, liikuntatuntien pukuhuonejärjestelyt ja termit, joita opetuksessa tulee käytettyä. Myös seksuaalikasvatus yleisenä aiheena puhututtaa kouluissa.

– Tämän takia on erityisen tärkeää, että Joensuun kaupunki on mukana pohtimassa sateenkaarikysymyksiä kokonaisvaltaisesti. Jos ajatellaan, että turvallinen pukeutumistila ja oman nimen käyttäminen voivat olla maailmaa mullistava tapahtuma transnuorelle, miten paljon meillä on tekemistä vielä muualla, pohtii Estola.

Koulutuksessa muistutetaankin, että on hyvä tiedostaa, että virheitä tulee kaikille. Pienet jutut merkitsevät, ja nuorelle on annettava mahdollisuus olla oma itsensä.

On opettajien työtä viedä eteenpäin tietoa nuorille

Tieto välitetään opettajalta nuorelle

On tärkeää kuunnella oppilasta ja ottaa tarjottu tieto avoimin mielin vastaan. Salo-Vartiainen nostaa myös esille sen, että on tärkeää yhteiskoulun näkökulmasta, miettiä, miten koulutuksessa esille tuodut teemat saadaan tuotua esille ihan sieltä koulutien alusta.

– On opettajien työtä viedä eteenpäin tietoa nuorille, Salo-Vartiainen muistuttaa.

– Opetuksen järjestäjällä on lakisääteinen velvoite yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen, toimenpiteiden toteuttamiseen sekä niiden seurantaan, huomauttaa Estola.

Esimerkiksi Nepenmäen koulussa on aikaisempina vuosina tehty tiivistä yhteistyötä Joensuun Setlementti ry:n kanssa.Joensuun kaupunki osallistuu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Kaupunki on asettanut työlleen viisi tavoitetta, joista yksi on ehkäistä syrjintää vaikuttamalla kuntalaisten asenteisiin.Joensuun toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:  1. Järjestää yläkouluissa yhdenvertaisuuskoulutusta Setan kanssa yhteistyössä.

  2. Luoda varhaiskasvatuksen henkilöstölle malleja yhdenvertaisuuden teemojen käsittelyyn

  3. Tehdä kaupungin syrjintävapaat tilat näkyvämmiksi laatimalla julkisten tilojen pelisäännöt, kouluttaa henkilökuntaa kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja puuttua syrjintään. Tämän lisäksi jatketaan ilmoituskäytäntöjen kehittämistä, joiden avulla Joensuun alueen hyvinvointia, turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta heikentävistä ilmiöistä pystyy ilmoittamaan

  4. Koota alakoululaisten ajatuksia, miten he voivat arjessaan tehdä syrjinnän ehkäisemiseksi ja kavereiden asenteisiin vaikuttamiseksi


Kun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työlle asetetut tavoitteet on saavutettu vuonna 2023, Joensuu voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Tutustu kaikkiin tavoitteisiin ja niiden konkreettisiin toimepiteisiin: joensuu.fi/lapsiystavallinen-kunta

Aiheeseen liittyviä uutisia