Syr­jin­tää ehkäis­tään vai­kut­ta­mal­la asen­tei­siin

Kaikki Joensuun yläkoulut saavat yhdenvertaisuuskoulutusta

Poh­jois-Kar­ja­lan Seta ry kier­tää kai­kis­sa Joen­suun ylä­kou­luis­sa pitä­mäs­sä yhden­ver­tai­suus­kou­lu­tus­ta. Kou­lun hen­ki­lö­kun­ta saa kou­lu­tus­ta sii­tä, miten koh­da­ta nuo­ria.

– Kou­lu­tuk­sen myö­tä opet­ta­jil­le ker­tyy tie­toa sii­tä, miten taa­taan kai­kil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le tur­val­li­nen kas­vu­ym­pä­ris­tö. Tavoit­tee­na on, että tämä ymmär­rys siir­tyy kas­va­tus­työ­hön ja meil­le kas­vaa suku­pol­vi, joil­le yhden­ver­tai­suus on perus­ar­vo, ker­too Lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta ‑koor­di­naat­to­ri Hilk­ka Mäki­nen.

Sanat luo­vat todel­li­suut­ta

Yhden­ver­tai­suus­kou­lu­tuk­sel­le näh­dään tar­vet­ta Joen­suus­sa

Huh­ti­kui­se­na maa­nan­tai­na Nepen­mäen kou­lun ruo­ka­laan oli kokoon­tu­nut Nepen­mäen ylä­kou­lun opet­ta­jia kuun­te­le­maan Poh­jois-Kar­ja­lan Seta ry:n pitä­mää yhden­ver­tai­suus­kou­lu­tus­ta. Tämä oli yksi mones­ta Setan kou­lu­tuk­ses­ta, joi­ta Seta jär­jes­tää jokai­sel­le Joen­suun ylä­kou­lul­le.

Nepen­mäen yhteis­kou­lun vs. reh­to­ri Mai­ja Salo-Var­tiai­nen oli erit­täin mie­lis­sään kou­lu­tuk­sen sisäl­lös­tä. Hänen mie­les­tään oli eri­tyi­sen hyvä, että kou­lu­tuk­ses­sa tuo­daan esiin tut­ki­mus­tie­toa. Hänen mie­les­tään se vah­vis­taa kou­lu­tuk­sen sisäl­töä.

– Sanat luo­vat todel­li­suut­ta, tote­aa Salo-Var­tiai­nen.

Salo-Var­tiai­nen näkee tämän­tyyp­pi­sen kou­lu­tuk­sen tar­peel­li­sek­si. Hän koros­taa asian äärel­le pysäh­ty­mis­tä ja kehot­taa miet­ti­mään, mitä itses­tään­sel­viä asioi­ta voi­daan tar­kas­tel­la jol­lain taval­la uudes­ta näkö­kul­mas­ta, joka oli­si aiem­paa yhden­ver­tai­sem­pi näkö­kul­ma.

Opet­ta­jan ei tar­vit­se osa­ta ulkoa kaik­kia sateen­kaa­ri­nuo­riin liit­ty­viä eri­tyis­ky­sy­myk­siä

Myös Poh­jois-Kar­ja­lan Setan koor­di­naat­to­ri Anna Esto­la pitää eri­tyi­sen tär­keä­nä, että yhden­ver­tai­suus­kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään kou­luis­sa.

– Sateen­kaa­ri­tie­to- ja tie­toi­suus on rat­kai­se­vas­sa osas­sa sen­si­tii­vis­tä koh­taa­mis­ta. Opet­ta­jan ei tar­vit­se osa­ta ulkoa kaik­kia sateen­kaa­ri­nuo­riin liit­ty­viä eri­tyis­ky­sy­myk­siä, mut­ta perus­asiat on hyvä hal­li­ta nuo­ren kas­vu­rau­han takaa­mi­sek­si, Esto­la muis­tut­taa.

– Hyvin­voi­va sateen­kaa­ri­nuo­ri ‑tut­ki­mus­han­ke ja Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tulok­set (2019) osoit­ta­vat, että suu­rim­mal­la osal­la sek­su­aa­li- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töön kuu­lu­vis­ta nuo­ris­ta on koke­muk­sia vai­keuk­sis­ta ja haas­teis­ta, jot­ka aiheu­tu­vat yhteis­kun­nan suku­puol­ta ja sek­su­aa­lis­ta suun­tau­tu­mis­ta kos­ke­vis­ta nor­ma­tii­vi­sis­ta käsi­tyk­sis­tä, Esto­la jat­kaa.

Ote­taan nuo­ret vas­taan sel­lai­si­na, kuin he ovat

Kou­lu­tuk­sen sisäl­tö koos­tuu useas­ta eri näkö­kul­mas­ta, muun muas­sa sii­tä, miten mää­ri­tel­lään suku­puo­li tai sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen. Asioi­ta käy­dään läpi myös lain näkö­kul­mas­ta sekä poh­di­taan mah­dol­li­sia eteen tule­via ongel­mia, tai mitä on jo koh­dat­tu. Lopuk­si mie­ti­tään, miten nii­tä voi­tai­siin rat­kais­ta.

Puhee­nai­heek­si kou­lu­tuk­sen kes­kus­te­luis­sa ovat Esto­lan mukaan nous­seet suku­puo­li­neut­raa­lit WC-tilat, lii­kun­ta­tun­tien puku­huo­ne­jär­jes­te­lyt ja ter­mit, joi­ta ope­tuk­ses­sa tulee käy­tet­tyä. Myös sek­su­aa­li­kas­va­tus ylei­se­nä aihee­na puhu­tut­taa kou­luis­sa.

– Tämän takia on eri­tyi­sen tär­ke­ää, että Joen­suun kau­pun­ki on muka­na poh­ti­mas­sa sateen­kaa­ri­ky­sy­myk­siä koko­nais­val­tai­ses­ti. Jos aja­tel­laan, että tur­val­li­nen pukeu­tu­mis­ti­la ja oman nimen käyt­tä­mi­nen voi­vat olla maa­il­maa mul­lis­ta­va tapah­tu­ma trans­nuo­rel­le, miten pal­jon meil­lä on teke­mis­tä vie­lä muu­al­la, poh­tii Esto­la.

Kou­lu­tuk­ses­sa muis­tu­te­taan­kin, että on hyvä tie­dos­taa, että vir­hei­tä tulee kai­kil­le. Pie­net jutut mer­kit­se­vät, ja nuo­rel­le on annet­ta­va mah­dol­li­suus olla oma itsen­sä.

On opet­ta­jien työ­tä vie­dä eteen­päin tie­toa nuo­ril­le

Tie­to väli­te­tään opet­ta­jal­ta nuo­rel­le

On tär­ke­ää kuun­nel­la oppi­las­ta ja ottaa tar­jot­tu tie­to avoi­min mie­lin vas­taan. Salo-Var­tiai­nen nos­taa myös esil­le sen, että on tär­ke­ää yhteis­kou­lun näkö­kul­mas­ta, miet­tiä, miten kou­lu­tuk­ses­sa esil­le tuo­dut tee­mat saa­daan tuo­tua esil­le ihan siel­tä kou­lu­tien alus­ta.

– On opet­ta­jien työ­tä vie­dä eteen­päin tie­toa nuo­ril­le, Salo-Var­tiai­nen muis­tut­taa.

– Ope­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­lä on laki­sää­tei­nen vel­voi­te yhden­ver­tai­suus­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­seen, toi­men­pi­tei­den toteut­ta­mi­seen sekä nii­den seu­ran­taan, huo­maut­taa Esto­la.

Esi­mer­kik­si Nepen­mäen kou­lus­sa on aikai­sem­pi­na vuo­si­na teh­ty tii­vis­tä yhteis­työ­tä Joen­suun Set­le­ment­ti ry:n kans­sa.Joensuun kaupunki osallistuu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Kaupunki on asettanut työlleen viisi tavoitetta, joista yksi on ehkäistä syrjintää vaikuttamalla kuntalaisten asenteisiin.Joensuun toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:  1. Järjestää yläkouluissa yhdenvertaisuuskoulutusta Setan kanssa yhteistyössä.

  2. Luoda varhaiskasvatuksen henkilöstölle malleja yhdenvertaisuuden teemojen käsittelyyn

  3. Tehdä kaupungin syrjintävapaat tilat näkyvämmiksi laatimalla julkisten tilojen pelisäännöt, kouluttaa henkilökuntaa kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja puuttua syrjintään. Tämän lisäksi jatketaan ilmoituskäytäntöjen kehittämistä, joiden avulla Joensuun alueen hyvinvointia, turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta heikentävistä ilmiöistä pystyy ilmoittamaan

  4. Koota alakoululaisten ajatuksia, miten he voivat arjessaan tehdä syrjinnän ehkäisemiseksi ja kavereiden asenteisiin vaikuttamiseksi


Kun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työlle asetetut tavoitteet on saavutettu vuonna 2023, Joensuu voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Tutustu kaikkiin tavoitteisiin ja niiden konkreettisiin toimepiteisiin: joensuu.fi/lapsiystavallinen-kunta

Aiheeseen liittyviä uutisia