Suven avaus palaa juu­ril­leen

Laulurinteeltä kajahtaa perjantaina 2. kesäkuuta

Var­ma kesän merk­ki Suo­men suven avaus kajau­te­taan per­jan­tai­na 2. kesä­kuu­ta Lau­lu­rin­teel­lä. Tut­tuun tapaan Lau­lu­la­val­le kokoon­tuu yli kuu­den tuhan­nen oppi­laan suur­kuo­ro, johon liit­tyy Joen­suun ala­kou­lu­lais­ten lisäk­si oppi­lai­ta muu­al­ta­kin maa­kun­nas­ta ja musiik­ki­luo­kil­ta Kuo­pios­ta.

Suven avauk­sen ohjel­mas­sa on aina pää­osas­sa las­ten suur­kuo­ro. Vii­me vuo­si­na mukaan on kut­sut­tu myös vie­rai­le­via artis­te­ja, mut­ta tänä vuon­na suvi ava­taan koko­naan oppi­lai­den lau­luil­la ja paril­la orkes­te­rin esi­tyk­sel­lä.

Lau­lam­me tänä vuon­na perin­tei­siä, Lau­lu­rin­teel­lä aiko­jen saa­tos­sa esi­tet­ty­jä kap­pa­lei­ta. Osaa niis­tä
ovat lau­la­neet jo nykyis­ten oppi­lai­den van­hem­mat.

– Lau­lam­me tänä vuon­na perin­tei­siä, Lau­lu­rin­teel­lä aiko­jen saa­tos­sa esi­tet­ty­jä kap­pa­lei­ta. Osaa niis­tä
ovat lau­la­neet jo nykyis­ten oppi­lai­den van­hem­mat – kah­den suku­pol­ven yhteis­tä kult­tuu­ri­pe­rin­töä siis,
hymyi­lee Kar­hun­mäen kou­lun reh­to­ri Timo Nykä­nen.

Joen­suun kau­pun­ki juh­lii tänä vuon­na perus­ta­mi­sen­sa 175-vuo­tis­päi­vää. Sitä Suven avaus juh­lis­taa osal­taan esit­tä­mäl­lä Mika Van­ha­sen Kesä-Joen­suun ja Pent­ti Paa­la­sen Joen­suun lau­lu­rin­teel­le sävel­tä­män Las­ten Kar­ja­lan.

Iltaa säes­tää kau­pun­gi­nor­kes­te­rin puhal­ta­jil­la vah­vis­tet­tu Joen­suun puhal­li­nor­kes­te­ri joh­ta­ja­naan Mika
Hir­vo­nen
. Suo­men suven avauk­sen luke­vat tänä vuon­na Rei­jo­lan kou­lun oppi­laat.

Yhdy lau­luun ja lunt­taa sanat

Moni joen­suu­lai­nen – usein lähes 15 000 hen­keä – halu­aa tul­la Lau­lu­rin­teel­le tapah­tu­maan naut­ti­maan kevät­juh­lan ja kesän tun­nel­mas­ta. Oli­pa lau­teil­la omaa pik­ku­vä­keä tai ei. Niin var­mas­ti tänä­kin vuon­na ja sik­si ihan lähis­töl­le ei kan­na­ta pyr­kiä autol­la.

Sen sijaan muka­na lau­la­mi­sel­le anne­taan iso peuk­ku! Suven avauk­ses­sa lau­la­maan pää­see koko ylei­sö ja
sanat voi lun­ta­ta kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta.

Ohjel­ma pe 2.6. klo 18–18.45

Lau­lu­rin­ne, Lin­nun­lah­den­tie 1

 • Suvi­vir­si
 • Las­ten Kar­ja­la
 • Suven avaus, luki­joi­na Rei­jo­lan kou­lu­lai­set
 • Kesä-Joen­suu
 • Hai­ta­ri­bus­si
 • Mis­sä se Väi­nö on, orkes­te­rin esi­tys
 • Huu­gi buu­gi
 • Tans­si tyt­tö, lau­la poi­ka
 • Kesäil­lan vals­si, orkes­te­rin esi­tys
 • Vil­le ja Val­le
 • Kar­ja­lais­ten lau­lu

Tiesitkö tämän? • Ensimmäinen Suven avaus vuonna 1985 Laululavan valmistuttua

 • Suven avaus Unescon Elävän perinnön listalle vuonna 2017

 • Vuosina 2020–2021 suvi avattiin virtuaalisesti

Aiheeseen liittyviä uutisia