Ran­ta­ky­län ran­nat käyt­töön

Puronsuun kaavasta seuraava yleisötilaisuus 2. syyskuuta

Kau­pun­gin kaa­voi­tus­kat­sauk­ses­sa 2021 on syk­syl­le ajoi­tet­tu alka­maan suu­reh­ko ase­ma­kaa­va­han­ke: Puron­suun ja Pata­luo­don­puis­ton ase­ma­kaa­van muu­tos Pie­lis­joen ran­ta­vyö­hyk­keel­lä Ran­ta­ky­läs­sä.

Kevääl­lä vireil­le kuu­lu­tet­tu ase­ma­kaa­va­han­ke on kesäl­lä käyn­nis­ty­nyt poh­ja­tie­don kerää­mi­sel­lä. Laa­din­nas­sa on ollut luon­to­sel­vi­tys, ja Rantakylän–Utran-osayleiskaavatyön yhtey­des­sä pal­jas­tu­nut­ta aiem­min tun­te­ma­ton­ta kivi­kau­tis­ta asuin­paik­kaa Puron­suun ran­nas­sa on tut­kit­tu tar­kem­min.

Asuk­kais­sa ja kau­pun­ki­lai­sis­sa on herät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta täl­lä het­kel­lä raken­ta­mat­to­man Puron­suun alu­een tule­vai­suus

Rapor­tit val­mis­tu­vat elo­kuun aika­na. Asuk­kais­sa ja kau­pun­ki­lai­sis­sa on herät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta täl­lä het­kel­lä raken­ta­mat­to­man Puron­suun alu­een tule­vai­suus, ja huo­li on näky­nyt mm. kau­pun­gil­le toi­mi­te­tus­sa laa­jas­ti tue­tus­sa adres­sis­sa.

Hank­keel­le onkin nyt val­mis­tel­tu oma verk­ko­si­vu, jol­ta jat­kos­sa löy­ty­vät suun­nit­te­lu­lin­kit, aika­tau­lut osal­lis­tu­mi­seen ja hank­keen vai­hei­siin sekä useim­min kysy­tyt kysy­myk­set (UKK).

Mitä tapah­tuu ja miten?

Eni­ten kysy­myk­siä on herät­tä­nyt Puron­suun asuin­ra­ken­ta­mi­nen, joka onkin kes­kei­nen ase­ma­kaa­val­la muut­tu­va asia. Lisäk­si tut­ki­taan ran­ta­vyö­hyk­keen käyt­töä koko­nai­suu­te­na.

Pata­luo­don­puis­ton uima­ran­ta on jo aiem­min pois­tet­tu käy­tös­tä eroo­sio­ran­nan vaa­ral­lis­ten vir­taus­ten ja taa­ja­mas­ta huuh­tou­tu­vien hule­ve­sien vaih­te­le­van koos­tu­muk­sen vuok­si. Tur­val­li­suus liit­tyy myös ran­to­jen saa­vu­tet­ta­vuu­teen koko suun­nit­te­lua­lu­eel­la.

Osay­leis­kaa­va­vai­hees­sa on uima­ran­nal­le löy­ty­nyt mah­dol­li­nen suo­jai­nen paik­ka, nykyi­sel­lään ruo­koi­nen luon­non­la­guu­ni Puron­suun­puis­ton puo­lel­la.

Ase­ma­kaa­val­la pyri­tään edel­leen var­mis­ta­maan jat­kos­sa Pata­luo­don­puis­ton kehit­tä­mi­nen toi­min­nal­li­sek­si koko Ran­ta­ky­län alu­een lähi­puis­tok­si. Esil­le on jo tul­lut kon­kreet­ti­sia ideoi­ta kuten sil­ta ojauo­man yli.

Tut­kit­ta­va­na on myös mah­dol­li­suus toteut­taa aina­kin osak­si ”Ran­ta­ky­län ran­ta­rait­ti” eli kul­ku­reit­tien paran­ta­mi­nen Pata­luo­don­puis­tos­ta Puron­suul­le.

– Koko­naan ran­taan kul­ku­reit­tiä ei saa­da, mut­ta aina­kin raken­ta­mat­to­mil­la ran­na­no­sil­la se on mah­dol­lis­ta. Onhan pää­ka­dun kaut­ta kier­tä­mi­nen tai kah­laa­mi­nen ojan yli han­ka­laa. Sil­ta sii­nä on ollut aiem­min­kin, ker­too kaa­va­pro­jek­tis­ta vas­taa­va maan­käy­tön­suun­nit­te­li­ja Päi­vi Muju­nen.

Puron­suun alue on aina ollut asut­tua. Vie­lä 2000-luvun alun ilma­ku­vis­sa Puron­suus­sa erot­tu­vat useat nyt jo pure­tut piha­pii­rit, joi­den jäl­jet näky­vät maas­tos­sa nyt piha­kas­vil­li­suu­den jään­tei­nä, romu­na ja maas­ton­muo­toi­na.

Nykyi­set polut ovat van­ho­ja ris­teä­viä tont­ti­tei­tä, puus­ton rajaa­mat tasan­teet enti­siä piha­mai­ta ja perus­mai­ta.

– Alue on sel­väs­ti kult­tuu­ri­vai­kut­teis­ta eli ihmi­se­lon lei­maa­maa, ja kaa­va­suun­nit­te­lus­sa ja maan­han­kin­nas­sa on jo kau­an varau­dut­tu sen käyt­töön­ot­toon kau­pun­ki­mai­sem­paan raken­ta­mi­seen. Osay­leis­kaa­val­la tämä tavoi­te on luot­ta­muse­lin­ten puo­les­ta vah­vis­tet­tu, tote­aa Muju­nen.

Ran­to­jen luon­to ei kaik­kial­la nykyi­sel­lään ole vapaa-ajan­liik­ku­jien saa­vu­tet­ta­vis­sa.

Puron­suun valu­mauo­ma rot­koi­neen on kui­ten­kin hie­no luon­no­nym­pä­ris­tö ja mit­ta­kaa­val­taan vie­hät­tä­vä paik­ka ja ulkoi­lu­ym­pä­ris­tö. Ran­to­jen luon­to ei kaik­kial­la nykyi­sel­lään ole vapaa-ajan­liik­ku­jien saa­vu­tet­ta­vis­sa.

– Osay­leis­kaa­van rajaus uudel­le asu­mi­sel­le on hyvin kar­kea. Puron­suun uoman täyt­tä­mi­nen raken­nus­maak­si ei voi tie­ten­kään olla itse­tar­koi­tus tar­kem­mas­sa suun­nit­te­lus­sa, vaan tasa­pai­no ihmi­sen käyt­tä­män vir­kis­tys­luon­non ja moni­puo­li­sel­le eliös­töl­le rau­hal­li­sen luon­no­nym­pä­ris­tön välil­lä oli­si myös hyvä löy­tää ja sel­keyt­tää maas­tos­sa. Vir­kis­tys­käyt­tä­jiä on kui­ten­kin ympä­ris­tön asui­na­lueil­la pal­jon, arvioi Muju­nen.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita verkon välityksellä pidettävään yleisötilaisuuteen syyskuun 2. päivänä kello 17 alkaen.

Lisätietoa ja linkki tilaisuuteen sekä mm. vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin: joensuu.fi/puronsuu

Aiheeseen liittyviä uutisia