Kolme nuorta poseeraa kävelykadulla pyöräkatoksen edessä.

Pyö­räi­li­jät nuor­ten syy­nis­sä

Ttietävätkö kaupunkilaiset missä ja miten pyörällä kuuluisi liikkua? Nuoret ottivat asiasta selvää.

Pyö­räi­ly­reit­te­jä paran­ne­taan Joen­suus­sa hyvää vauh­tia, mut­ta tie­tä­vät­kö kau­pun­ki­lai­set mis­sä ja miten pyö­räl­lä kuu­lui­si liik­kua? Tätä läh­ti­vät tark­kai­le­maan Pata­luo­don kou­lun 7C draa­ma­luok­ka­lai­set. Oppi­laat jakau­tui­vat Joen­suun kes­kus­tas­sa ja Ran­ta­ky­läs­sä sijait­se­viin havain­noin­ti­pis­tei­siin.

Ilah­dut­ta­vaa oli huo­ma­ta, että pyö­räi­li­jöi­tä oli näin tal­vel­la­kin todel­la pal­jon. Esi­mer­kik­si kou­lun lähis­töl­lä ole­vas­sa havain­noin­ti­pis­tees­sä las­ket­tiin vajaan tun­nin aika­na kul­ke­van 66 pyö­räi­li­jää.

Yksi nuo­ria pal­jon poh­di­tut­ta­nut asia oli kypä­rän käyt­tö. Posi­tii­vi­se­na asia­na huo­mat­tiin usean pyö­räi­li­jän käyt­tä­vän kypä­rää. Havain­noin­tiai­kaan oli jo valoi­saa, joten pyö­rä­va­lo­ja ei ollut kovin monel­la.

Posi­tii­vi­se­na asia­na huo­mat­tiin usean pyö­räi­li­jän käyt­tä­vän kypä­rää.

Monet ryh­mät huo­mioi­vat, että pyö­räi­li­jät ajoi­vat oikeaop­pi­ses­ti tien oikeas­sa reu­nas­sa. Emma Hir­vo­nen, Kii­ra Kaa­si­nen ja Fjol­la Kel­men­di havain­noi­vat lii­ken­net­tä kes­kus­tas­sa Kaup­pa­ka­dun ja Nis­ka­ka­dun ris­teyk­ses­sä. Teh­tä­vä­nä oli ottaa kuvia lii­ken­ne­sään­tö­jen ja ‑suo­si­tus­ten mukai­ses­ti pyö­räi­le­vis­tä. Ryh­mä jou­tui odot­ta­maan het­ken, mut­ta lopul­ta havain­noi­jat sai­vat kuvaan mal­li­pyö­räi­li­jän. Pyö­räi­li­jä liik­kui kypä­rä pääs­sä ja näyt­ti ajo­ra­dal­ta kään­tyes­sään kädel­lä jopa suun­ta­mer­kin.

Havain­noin­nin päät­teek­si oppi­laat poh­ti­vat miten lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin paran­taa. Yksi havain­noi­jis­ta ker­toi, että ”sem­moi­set punai­set tiet” hel­pot­tai­si­vat tie­tä­mään mis­sä pyö­räi­li­jän kuu­luu ajaa. Oppi­laat ehdot­ti­vat myös, että kou­lul­la jär­jes­tet­täi­siin lii­ken­ne­käy­tös­ki­sa, jos­sa pal­ki­taan eni­ten hyviä mer­kin­tö­jä kerän­nyt luok­ka. Huo­mioi­ta­via asioi­ta voi­si­vat olla muun muas­sa hei­jas­ti­men ja pyö­räi­ly­ky­pä­rän käyt­tö sekä liik­ku­mi­nen lii­ken­ne­sään­tö­jen mukai­ses­ti.

Tieliikennelaki muuttuu kesäkuussa

Jo nyt pyörän valkoinen etuvalo on pakollinen. 1.6.2020 lähtien pakolliseksi tulee myös punainen takavalo.

Valoa tulee käyttää hämärän ja piemeän aikaan tai kun näkyvyys on erityisen huono esimerkiksi sään takia.