Kuun­te­le muis­ti­ra­dio­ta

Muistin ja aivoterveyden vaaliminen koskettaa kaikkia

Poh­jois-Kar­ja­lan Muis­ti ry:n han­ke Muis­tin täh­den pyr­kii koh­ti muis­tiys­tä­väl­lis­tä ympä­ris­töä ja kau­pun­kia. Tavoit­tee­na on herä­tel­lä ihmi­siä poh­ti­maan muis­tiin ja aivo­ter­veel­li­seen elä­mään liit­ty­viä asioi­ta.

Yhte­nä osa­na hank­kees­sa koo­taan tari­noi­ta kuun­nel­ta­vak­si. Tari­noi­ta elä­mäs­tä muis­ti­pul­mien ja muis­ti­sai­rauk­sien kans­sa, sel­viy­ty­mi­ses­tä, suo­riu­tu­mi­ses­ta ja työ­elä­mäs­sä jat­ka­mi­ses­ta sai­rau­den kans­sa. Tari­noi­den lisäk­si tar­jol­la on pal­jon aihee­seen liit­ty­vää tie­toa. Mil­loin pitäi­si hakeu­tua muis­ti­hoi­ta­jan puheil­le? Mitä teen, jos muis­ti­sai­ras lähei­se­ni kato­aa?

Jot­ta tie­to ja tari­nat oli­si­vat hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä ja kuun­nel­ta­vis­sa, perus­tet­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan Muis­ti ry:n verk­ko­si­vuil­le Muis­ti­ra­dio. Siel­tä löy­tyy jo mm. kau­pun­gin­joh­ta­ja Kari Kar­ja­lai­sen haas­tat­te­lu, jos­sa poh­di­taan muis­tiys­tä­väl­lis­tä ympä­ris­töä.

– Toi­von, että kai­ken tämän tie­don ja ihmis­ten ker­to­mien koke­mus­ten kuu­le­mi­sen kaut­ta pysäh­tyi­sim­me miet­ti­mään, mil­lai­nen koti­kau­pun­kim­me on muis­tin kuor­mit­tu­mi­sen kan­nal­ta? Mil­lai­nen se on hei­dän kan­nal­taan, jot­ka yrit­tä­vät sel­viy­tyä arjes­ta muis­ti­sai­rau­den kans­sa? Osaam­me­ko koh­da­ta ja aut­taa hei­tä, jot­ka tar­vit­se­vat apua vaik­ka­pa kaup­pa­reis­sul­la olles­saan, kysyy hank­keen vetä­jä Sarah Lauk­ka­nen.

Muis­tin ja aivo­ter­vey­den vaa­li­mi­nen on kaik­kien asia, ei vain ikäih­mis­ten jut­tu. Muis­ti­pul­mia ja unoh­te­lua koke­vat nuo­ret­kin.

– Moni ker­too, kuin­ka kaik­ki asiat täy­tyy lait­taa kalen­te­riin ylös. Muu­ten ei kaik­kea tar­vit­ta­vaa muis­tai­si mil­lään. Per­heis­sä muis­tet­ta­va­na ovat työ- ja kou­lu­asioi­den lisäk­si har­ras­tuk­set ja muut­kin tule­mi­set ja mene­mi­set, Lauk­ka­nen sanoo.

– Maa­il­mam­me vaa­tii meil­tä jat­ku­vaa huo­mio­ta. Vies­tei­hin rea­goi­mis­ta, media­läh­tei­den tar­joa­man uutis­ten tul­van havain­noin­tia. Jat­ku­via kes­key­tyk­siä. Aivom­me ovat välil­lä aika kovil­la. Kan­nat­taa sal­lia tau­ko­ja itsel­leen, pis­tää puhe­lin syr­jään ja läh­teä vaik­ka luon­toon tai kesäl­lä toril­le istu­maan.

Joen­suus­sa vii­me vuo­det ovat olleet ahke­ran raken­ta­mi­sen ja kau­pun­ki­kes­kus­tan uudis­ta­mi­sen aikaa.

– Ilo uudes­ta, kau­niis­ta ympä­ris­tös­tä on suu­ri. Toi­vot­ta­vas­ti uuden kes­kel­lä oppi­vat liik­ku­maan hekin, jot­ka tar­vit­se­vat muis­tin­sa tuek­si maa­merk­ke­jä, jotain min­kä avul­la hah­mot­taa kau­pun­kia ja löy­tää peril­le, Lauk­ka­nen poh­tii.

Mitä haluaisit kuulla Muistiradiossa? Vinkkejä ja ideoita saa lähettää:
[email protected] tai p. 044 4277 310

https://www.pkmuistiry.fi/muistin-tahden--hanke
https://www.pkmuistiry.fi/muistiradio

Aiheeseen liittyviä uutisia