Puiston havainnekuva. Puistoa reunustaa joki, jonka varrella on laituri ja kulkee pieni polku. Puistossa kasvaa nurmikkoa, kukkia ja puita. Kuvan etualalla lahopuu. Puistosssa näkyy ihmisiä viettämässä aikaa ja ulkoilemassa.

Kuk­ki­lin­nun­puis­to vaa­lii moni­muo­tois­ta kau­pun­ki­luon­toa

Perhosniittyjä, perennoja ja lahopuita

Joen­suun kes­kus­ta-alu­eel­le on suun­nit­teil­la uusi puis­to­ko­ko­nai­suus. Puis­tos­ta halu­taan mata­lan kyn­nyk­sen ajan­viet­to­paik­ka eri ikäi­sil­le kau­pun­ki­lai­sil­le ja mat­kai­li­joil­le. Sin­ne raken­ne­taan muun muas­sa uusia niit­tyä ja esteet­tö­mät näkö­ala­ta­san­teet.

Nykyi­sen Koi­vu­nie­men­puis­ton alu­eel­le on suun­ni­tel­tu 8,5 heh­taa­rin puis­toa­lue, joka on saa­nut hank­keen ede­tes­sä nimen Kuk­ki­lin­nun­puis­to. Nimi on juon­ta­nut juu­ren­sa kar­ja­lai­ses­ta myyt­ti­ses­tä lin­nus­ta, jota pide­tään valon, rak­kau­den ja onnen sym­bo­li­na.

Tär­ke­ää vir­kis­tys ja luon­non moni­muo­toi­suus

Puis­toa suun­ni­tel­les­sa tär­ke­ää on ollut lisä­tä vir­kis­tys­mah­dol­li­suuk­sia ja edis­tää kau­pun­ki­luon­non moni­muo­toi­suut­ta. Alu­eel­le on suun­nit­teil­la istus­ke­lun ja oles­ke­lun paik­ko­ja, kuten kak­si estee­tön­tä näkö­ala­ta­san­net­ta ja puis­to­penk­ke­jä.

Koi­vu­nie­men­puis­ton ran­nas­sa kul­ke­va kapea pol­ku kun­nos­te­taan help­po­kul­kui­sem­mak­si ja joki­ve­den kulut­ta­maa pen­ger­tä vah­vis­te­taan.

Puis­toon on tulos­sa eri­tyyp­pi­siä niit­ty­jä kas­vuo­lois­ta riip­puen. Niit­ty­jen lisäk­si luon­non moni­muo­toi­suut­ta lisä­tään maa­la­ho­puil­la.

Puis­toon uusia niit­ty­jä – ja pör­riäi­sil­le laho­pui­ta

Luon­non moni­muo­toi­suu­den lisää­mi­nen täs­sä puis­tos­sa tar­koit­taa muun muas­sa kau­pun­gin ensim­mäis­ten uus­niit­ty­jen raken­ta­mis­ta.

– Koi­vu­nie­men­puis­tos­sa on nyky­ään pal­jon nur­mia­luet­ta, mut­ta kuk­ki­via kas­ve­ja ja eri laje­ja on vain vähän. Raken­net­ta­vat uus­nii­tyt edis­tä­vät eri­tyi­ses­ti pölyt­tä­jien eli­no­lo­ja, ker­too kau­pun­gin puis­to­suun­nit­te­li­ja Pau­la Lam­min­sa­lo.

Puis­toon on tulos­sa eri­tyyp­pi­siä niit­ty­jä kas­vuo­lois­ta riip­puen. Kul­ku­reit­tien var­sil­le tulee mata­lam­pia niit­ty­kas­ve­ja, muun muas­sa aho­man­sik­kaa, piha­ra­ta­moa ja val­koa­pi­laa. Mata­lia niit­ty­jä reu­nus­ta­vat kor­keam­mat per­hos­nii­tyt, jos­sa on pal­jon kuk­ki­via peren­no­ja ja luon­non­kas­ve­ja, kuten var­jo­lil­jo­ja, peu­ran­kel­lo­ja ja pala­va­rak­kaut­ta.

Puis­toon tule­vat niit­ty­kas­vit eivät ole heti ensim­mäi­se­nä vuon­na lois­tos­saan, joten alu­eel­le istu­te­taan myös yksi­vuo­ti­sia kuk­ki­via kas­ve­ja, kuten huna­ja­kuk­kia ja ruis­kau­nok­kia.

Niit­ty­jen lisäk­si luon­non moni­muo­toi­suut­ta lisä­tään maa­la­ho­puil­la. Laho­puut toi­mi­vat lukui­sien eliöi­den, kuten kää­pien, sien­ten ja hyön­teis­ten eli­nym­pä­ris­tö­nä.

Ensim­mäi­sen osan raken­ta­mi­nen alkaa tänä kesä­nä

Kuk­ki­lin­nun­puis­to on jaet­tu nel­jään osa-alu­ee­seen, jois­ta ensim­mäi­sen raken­ta­mi­nen on tar­koi­tus käyn­nis­tyä tänä kesä­nä. Ensim­mäi­nen alue on kool­taan kak­si heh­taa­ria ja se on nykyi­sen pyö­rä­tien ja ran­nan välis­sä. Itse Kuk­ki­lin­tu näkyy muun muas­sa pyö­rä­tei­den var­sil­le raken­net­ta­vis­sa neli­met­ri­sis­sä port­ti­kaa­ris­sa.

Puis­to raken­ne­taan alu­eel­le jat­ka­maan vuon­na 2014 käyn­nis­tet­tyä sym­met­ri­sen kau­pun­gin visio­ta.

Lue lisää Kukkilinnunpuistosta:
joensuu.fi/kukkilinnunpuisto

Aiheeseen liittyviä uutisia