Havainnekuva talvisesta puistosta, jossa valotaidetta.

Kuk­ki­lin­nun­puis­to kut­suu vir­kis­ty­mään

Joensuu saa oman ainutlaatuisen toimintapuiston

Joen­suu saa oman ainut­laa­tui­sen toi­min­ta­puis­ton, Kuk­ki­lin­nun­puis­ton. Se raken­ne­taan Pie­lis­joen ran­taan Koi­vu­nie­men­puis­toon ev.lut. kir­kon lähel­le. Kau­pun­ki­lai­set ovat jo usean vuo­den ajan toi­vo­neet toi­min­nal­lis­ta puis­toa ja nyt tavoit­tee­na on luo­da meil­le ympä­ri­vuo­ti­nen vir­kis­tys­paik­ka, joka pal­ve­lee niin asuk­kai­ta kuin mat­kai­li­joi­ta.

Kuk­ki­lin­nun­puis­ton suun­nit­te­lu aloi­tet­tiin vii­me vuon­na kar­toit­ta­mal­la kau­pun­ki­lais­ten, yri­tys­ten sekä mui­den sidos­ryh­mien toi­vei­ta puis­ton sijain­nis­ta ja mie­luis­ta toi­min­nois­ta. Puis­tos­ta löy­tyy tilaa niin rau­hal­li­seen oles­ke­luun kuin rie­hak­kaa­seen leik­kiin ja pelaa­mi­seen, hiih­toa ja mäen­las­kua unoh­ta­mat­ta.

Ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sia ja aktii­vis­ta teke­mis­tä on eri ikäi­sil­le kävi­jöil­le ympä­ri vuo­den. Puis­tos­ta löy­tyy myös tilaa yri­tys­toi­min­nal­le, yhdis­tyk­sil­le ja tapah­tu­mil­le. Puis­to raken­ne­taan ympä­röi­vää luon­toa kun­nioit­taen. Nykyi­nen kas­vil­li­suus pää­osin säi­lyy. Jotain puis­ta pois­te­taan, mut­ta alu­eel­le istu­te­taan uusia pui­ta, pen­sai­ta, hei­näis­tu­tuk­sia ja niit­ty­jä.

Puis­tos­ta löy­tyy tilaa niin rau­hal­li­seen oles­ke­luun kuin rie­hak­kaa­seen leik­kiin ja pelaa­mi­seen, hiih­toa ja mäen­las­kua unoh­ta­mat­ta.

– Kuk­ki­lin­nun­puis­toon on haet­tu elä­myk­sel­li­syyt­tä ja erot­tu­vuut­ta. Haluam­me teh­dä Joen­suu­hun sel­lai­sen toi­min­ta­puis­ton, jota ei muu­al­ta löy­dy. Suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu kyse­lyis­sä ja työ­pa­jois­sa esiin nous­seet toi­veet kuten laby­rint­ti, vesi­suih­kut, oles­ke­lu­pai­kat, kios­ki, Pie­lis­joen koros­ta­mi­nen ja pai­kal­lis­ten tai­tei­li­joi­den mukaan otta­mi­nen, puis­to­suun­nit­te­li­ja Pau­la Lam­min­sa­lo ker­too.

Laa­jaan, yli kah­dek­san heh­taa­rin puis­to­ko­ko­nai­suu­teen on suun­nit­teil­la muun muas­sa ääni- ja valo­tai­det­ta, skuut­ti­paik­ka, köy­si­ra­to­ja, esiin­ty­mis­la­va sekä pui­den kes­kel­lä kul­ke­va tasa­pai­noi­lu­ra­ta ja eri­tyyp­pi­siä niit­ty­jä.

Aluet­ta ei raken­ne­ta tuk­koon

Koi­vu­nie­men­puis­tol­la on jo ennes­tään tär­keä roo­li kau­pun­ki­lai­sil­le vir­kis­ty­sa­lu­ee­na. Puis­ton suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu aluet­ta ympä­röi­vä luon­to ja mai­se­mal­li­set arvot.

– Kir­kon ympä­ril­le jää jat­kos­sa­kin avoin­ta tilaa ja puis­tos­ta avau­tu­vat mai­se­mat vas­ta­ran­nal­le Pent­ti­lään. Tar­koi­tus ei ole raken­taa aluet­ta tuk­koon, vaan puis­to on suun­ni­tel­tu istu­maan ympä­röi­vään luon­toon, Lam­min­sa­lo sanoo.

Puis­ton suun­nit­te­lus­sa on huo­mioi­tu aluet­ta ympä­röi­vä luon­to ja mai­se­mal­li­set arvot.

Pai­kal­li­suus ja alu­een his­to­ria tär­kei­tä

Kuk­ki­lin­nun­puis­to jakaan­tuu eri­lai­siin tee­mal­li­siin osa-aluei­siin. Nii­tä yhdis­tää Pie­lis­joen ran­nal­la kul­ke­va puis­to­rait­ti sekä itse kuk­ki­lin­nun puis­toon jät­tä­mät jäl­jet.

– Puis­tos­sa sovel­le­taan kar­ja­lais­ta sym­bo­liik­kaa moder­nil­la otteel­la. Kuk­ki­lin­tu näkyy esi­mer­kik­si puis­ton opas­te­tau­luis­sa, valais­tuk­ses­sa tai kive­tys­ten ladon­ta­mal­leis­sa, Lam­min­sa­lo avaa.

Puis­ton suun­nit­te­lu nojaa alu­een his­to­ri­aan ja pai­kal­li­suu­teen. Tuki­nuit­to­pe­rin­tees­tä ja met­säs­tä muis­tut­ta­vat muun muas­sa tuk­ki­pen­kit, met­sä­ra­ta ja puu­ma­jat. Puis­toon tuo­daan myös vesie­le­ment­te­jä kuten vesi­leik­kiu­o­ma, suih­ku­läh­teet ja oles­ke­lu­lai­tu­ri.

Puis­to raken­tuu usean vuo­den kulues­sa

Kuk­ki­lin­nun­puis­to on mit­ta­va suun­nit­te­lu- ja raken­nus­pro­jek­ti, jon­ka toteut­ta­mi­nen vie useam­man vuo­den. Tavoit­tee­na on, että ensim­mäis­tä osaa pääs­täi­siin raken­ta­maan ensi kevää­nä. Tar­kem­pi raken­ta­mi­sen aika­tau­lu riip­puu puis­tol­le myön­net­tä­väs­tä rahoi­tuk­ses­ta.

Tunnetko kukkilinnun?


Uuden puiston nimi ja teema juontavat juurensa Karjalasta. Kukkilintu on myyttinen karjalainen lintu, jota pidetään valon, rakkauden ja onnen symbolina.Tutustu puiston suunnitelmiin:
joensuu.fi/kukkilinnunpuisto

Aiheeseen liittyviä uutisia