Kan­sa­lais­opis­to 100 vuot­ta!

Juhlavuosi on täynnä näyttelyitä, tapahtumia ja opistoiltamia. Kevät päätetään kaiken kansan torijuhlaan.

100-vuo­tis­synt­tä­rei­tä juh­li­va Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­to on kul­ke­nut värik­kään mat­kan. Ter­ve­tu­loa juh­li­maan kans­sam­me!

Vapaa­opis­ton tai­val alkaa vuon­na 1920, jol­loin kan­san­si­vis­tyk­sen tar­peet nos­ti­vat pää­tään Joen­suus­sa. Kone­kir­joi­tuk­ses­ta, kau­no­lu­vus­ta ja voi­mis­te­lus­ta  siir­ryt­tiin sota­vuo­sien väes­tön­suo­je­luo­pin kaut­ta kes­ki­kou­luai­nei­siin ja moni­puo­li­siin tai­teen ja tie­teen har­ras­tuk­siin. Sai­pa vapaa­opis­tos­sa taan­noin alkun­sa myös Joen­suun kon­ser­va­to­rio ja kau­pun­gi­nor­kes­te­ri.

Vuo­den 2006 seu­tuis­tu­mi­sen myö­tä Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­opis­to tar­jo­aa tänä päi­vä­nä vii­den kun­nan alu­eel­la 46 000 oppi­tun­tia vuo­des­sa. Ainea­luei­ta on 12 ja tun­tio­pet­ta­jia 400.

Vapaa­opis­ton tai­val alkaa vuon­na 1920, jol­loin kan­san­si­vis­tyk­sen tar­peet nos­ti­vat pää­tään Joen­suus­sa.

Aloi­tam­me juh­la­lu­ku­vuo­den 2019–2020 Juh­las­tar­til­la ke–to 21.8.–22.8. kel­lo 14–19 Opis­to­ta­lol­la (Papin­ka­tu 3). Kum­pa­na­kin päi­vä­nä ohjel­mas­sa on mak­sut­to­mia työ­pa­jo­ja, mais­tiai­sia, näy­te­tun­te­ja ja näy­tök­siä.

Syk­syn tar­jon­nas­ta on rää­tä­löi­ty 30 Opis­to 100 ‑tee­ma­kurs­sia ja luen­toa, joi­den hin­nat on lah­ja­pa­ke­toi­tu huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­mak­si tai koko­naan mak­sut­to­mik­si. Vuo­si on täyn­nä juh­la­via näyt­te­lyi­tä, tapah­tu­mia ja opis­toil­ta­mia, ja kevät pää­te­tään kai­ken kan­san tori­juh­laan, jos­sa pääs­tään naut­ti­maan esit­tä­vien ryh­mien näy­tök­sis­tä.

Kurs­si­tar­jon­ta ja juh­laoh­jel­ma löy­ty­vät opin­to-oppaas­ta, joka on jaet­tu kotei­hin elo­kuun alus­sa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen syk­syn ja kevään jat­ka­vil­le kurs­seil­le alkaa tors­tai­na 15.8. kel­lo 9 (lii­kun­nan, tans­sin, musii­kin, las­ten ja nuor­ten kurs­sit) ja per­jan­tai­na 16.8. kel­lo 9 (kaik­ki kurs­sit). Voit ilmoit­tau­tua ver­kos­sa: www.opistopalvelut.fi tai puhe­li­mit­se 013 337 5929. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa har­ras­ta­maan ja oppi­maan!

Juhlastartti 21.8.–22.8.
Katso juhlastartin ohjelma

Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu
https://www.opistopalvelut.fi/joensuu/