Sami Laakkonen

Joen­suu 80 000?

Kau­pun­gin tavoit­tee­na on pitää Joen­suu kas­vu­kau­pun­ki­na ja saa­vut­taa 80 000 asu­kas­ta vuo­den 2025 lop­puun men­nes­sä. Vii­me vuo­den lopus­sa mei­tä oli 77 521, joka oli 263 enem­män kuin vuot­ta aiem­min. Vuo­si­na 2017–2022 Joen­suun väki­mää­rä kas­voi 1 717 asuk­kaal­la. Luon­nol­li­nen väes­tön­muu­tos on kään­ty­nyt nega­tii­vi­sek­si eli syn­ty­nei­tä on vähem­män kuin kuol­lei­ta. Tren­diä on vai­kea muut­taa ja luon­nol­li­nen väes­tön­muu­tos…

Kau­pun­gin tavoit­tee­na on pitää Joen­suu kas­vu­kau­pun­ki­na ja saa­vut­taa 80 000 asu­kas­ta vuo­den 2025 lop­puun men­nes­sä.

Vii­me vuo­den lopus­sa mei­tä oli 77 521, joka oli 263 enem­män kuin vuot­ta aiem­min. Vuo­si­na 2017–2022 Joen­suun väki­mää­rä kas­voi 1 717 asuk­kaal­la.

Luon­nol­li­nen väes­tön­muu­tos on kään­ty­nyt nega­tii­vi­sek­si eli syn­ty­nei­tä on vähem­män kuin kuol­lei­ta.

Tren­diä on vai­kea muut­taa ja luon­nol­li­nen väes­tön­muu­tos on plus­sal­la Suo­mes­sa enää 33 kun­nas­sa. Joen­suus­sa luon­nol­li­nen väes­tön­muu­tos oli vii­me vuon­na ‑257 hen­ki­löä.

Mis­tä Joen­suun väes­tön­kas­vu sit­ten on tul­lut ja mis­tä se voi tul­la tule­vai­suu­des­sa?

Mis­tä Joen­suun väes­tön­kas­vu sit­ten on tul­lut ja mis­tä se voi tul­la tule­vai­suu­des­sa? Onko koti­maan muut­to­lii­ke mah­dol­li­suus? Vuo­si­na 2017–2022 Joen­suun net­to­muut­to oli +835. Vii­me vuo­si oli ainoa, jol­loin pois muut­ta­nei­ta oli tän­ne muut­ta­nei­ta enem­män

Koti­maan muut­to­voit­toa on saa­tu pää­osin muu­al­ta Poh­jois-Kar­ja­las­ta ja Savon­lin­nas­ta sekä vähäi­ses­ti lähin­nä Imat­ral­ta, Kajaa­nis­ta, Kou­vo­las­ta, Var­kau­des­ta ja Mik­ke­lis­tä.

Oman maa­kun­nan ja Itä-Suo­men tyh­jäk­si imu­roin­ti lie­nee lop­puun kul­jet­tu ja muu­ten­kin kysee­na­lai­nen tie.

Eni­ten asuk­kai­ta olem­me menet­tä­neet Hel­sin­gin, Tam­pe­reen, Kuo­pion, Jyväs­ky­län ja Turun suun­tiin.

Koti­maan muut­ta­jien mää­rä on Joen­suus­sa ikä­ryh­mit­täin koros­te­tun kak­si­ja­koi­nen: muut­to­voit­toa tulee eni­ten 15–24-vuotiaista ja muut­to­tap­pio­ta 25–34-vuotiaista. Joen­suu­hun tul­laan siis opis­ke­le­maan, mut­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen lii­an har­va jää tän­ne pysy­väm­min.

Entä saa­daan­ko maa­han­muu­tos­ta apua?

Vii­den vii­me vuo­den aika­na ulko­mail­ta tuli muut­to­voit­toa 1 954 hen­ki­löä. Vuon­na 2022 maa­han­muut­to oli ensim­mäi­sen ker­ran ainoa asu­kas­mää­rääm­me lisän­nyt teki­jä, perä­ti 666 hen­ki­löä plus­sal­la eivät­kä lukuun sisäl­ly Ukrai­nas­ta sotaa paen­neet.

Hei­tä on Joen­suus­sa noin tuhat ja koti­kun­ta­lai­suut­ta on mah­dol­lis­ta hakea vas­ta vuo­den kes­tä­neen tila­päi­sen suo­je­lun sta­tuk­sen jäl­keen.

Onko 80 000 asu­kas­ta mah­dol­lis­ta saa­vut­taa lähi­vuo­si­na?

Tavoi­te on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa, mut­ta vii­me vuo­sien kisa­kun­toon ver­rat­tu­na se vaa­tii kyl­lä supe­ron­nis­tu­mi­sen. Seu­raa­vien kol­men vuo­den koti- ja ulko­mai­den muut­to­voit­to­jen tuli­si olla lähes huip­pu­vuo­sien tasol­la.

Tavoit­tee­seen pää­sy edel­lyt­tää myös, että vähin­tään puo­let saa­pu­neis­ta ukrai­na­lai­sis­ta jäi­si meil­le pysy­väs­ti.

Joen­suun väki­lu­vun säi­ly­mi­seen kas­vus­sa, tai edes nykyi­sel­lään, tar­vi­taan lisäk­si vah­vaa työ- ja opis­ke­lu­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja huma­ni­tää­ri­ses­sä maa­han­muu­tos­sa mei­dän on kan­net­ta­va vas­tuum­me.

Joen­suun kau­pun­ki uudis­taa stra­te­gian­sa kevään ja kesän aika­na. 80 000 asu­kas­ta on tar­kas­te­lun yti­mes­sä. Tätä mah­dol­lis­ta­maan Joen­suus­ta ja Poh­jois-Kar­ja­las­ta tar­vi­taan huh­ti­kuus­sa valit­ta­vaan uuteen edus­kun­taan vah­vo­ja kan­sal­li­sia vai­kut­ta­jia. Kan­nat­taa äänes­tää – jäl­leen ker­ran!

Joensuusta ja Pohjois-Karjalasta tarvitaan huhtikuussa valittavaan uuteen eduskuntaan vahvoja kansallisia vaikuttajia. Kannattaa äänestää – jälleen kerran!

Aiheeseen liittyviä uutisia