Sami Laakkonen

Idän hou­kut­te­le­vin – Joen­suun uusi stra­te­gia

Kau­pun­gin­val­tuus­ton mar­ras­kuus­sa hyväk­sy­mä stra­te­gia osoit­taa Joen­suun kau­pun­gin tavoi­tel­lun kehi­tys­suun­nan vuo­teen 2025. Joen­suun kokoi­sen kun­nan teh­tä­vät ja vas­tuut ovat kon­ser­niyh­tiöi­neen niin laa­ja-alai­sia, että toteu­tus täs­men­tyy tar­kem­min kau­pun­gin talous­ar­viois­sa, omis­ta­jaoh­jauk­ses­sa, yksi­tyis­koh­tai­sem­mis­sa kehi­tys­oh­jel­mis­sa ja han­ke­toi­min­nas­sa. Monet tavoit­teet edel­lyt­tä­vät yhteis­työ­tä elin­kei­noe­lä­män, jär­jes­tö­jen, val­tion ja mui­den kump­pa­nien kans­sa. Tar­vi­taan aktii­vis­ta edu­na­ja­mis­ta ja vai­kut­ta­mis­ta ver­kos­tois­sa. Joen­suun toi­min­ta-aja­tuk­se­na on olla Idän hou­kut­te­le­vin…

Kau­pun­gin­val­tuus­ton mar­ras­kuus­sa hyväk­sy­mä stra­te­gia osoit­taa Joen­suun kau­pun­gin tavoi­tel­lun kehi­tys­suun­nan vuo­teen 2025. Joen­suun kokoi­sen kun­nan teh­tä­vät ja vas­tuut ovat kon­ser­niyh­tiöi­neen niin laa­ja-alai­sia, että toteu­tus täs­men­tyy tar­kem­min kau­pun­gin talous­ar­viois­sa, omis­ta­jaoh­jauk­ses­sa, yksi­tyis­koh­tai­sem­mis­sa kehi­tys­oh­jel­mis­sa ja han­ke­toi­min­nas­sa. Monet tavoit­teet edel­lyt­tä­vät yhteis­työ­tä elin­kei­noe­lä­män, jär­jes­tö­jen, val­tion ja mui­den kump­pa­nien kans­sa. Tar­vi­taan aktii­vis­ta edu­na­ja­mis­ta ja vai­kut­ta­mis­ta ver­kos­tois­sa.

Joen­suun toi­min­ta-aja­tuk­se­na on olla Idän hou­kut­te­le­vin ja mah­dol­lis­taa unel­mat kas­vu­kau­pun­gis­sa. Olem­me ole­mas­sa joen­suu­lai­sia ihmi­siä ja yhtei­sö­jä var­ten, joten kai­ken teke­mi­sem­me perus­ta on asu­kas- ja asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu. Tavoit­tee­na ovat hyvin­voi­vat ja onnel­li­set joen­suu­lai­set. Arvo­jem­me mukai­ses­ti toi­mim­me yhdes­sä, yhden­ver­tai­ses­ti, roh­keas­ti ja kes­tä­väs­ti.

Kun­tien väli­nen kil­pai­lu työ­voi­mas­ta, opis­ke­li­jois­ta ja yri­tyk­sis­tä tulee edel­leen kove­ne­maan. Joen­suun onkin olta­va kai­kin tavoin veto­voi­mai­nen. Tämä tar­koit­taa sitä, että kau­pun­kiim­me raken­ne­taan ja inves­toi­daan, mikä on perus­e­del­ly­tys väki­lu­vun pitä­mi­sek­si kas­vu-ural­la koh­ti 80 000 asu­kas­ta. Asun­to­ja ja tont­te­ja on olta­va tar­jol­la eri­lai­siin tar­pei­siin.

Kau­pun­kiym­pä­ris­töl­tä vaa­di­taan viih­tyi­syyt­tä, tur­val­li­suut­ta ja help­poa pää­syä luon­toon. Joen­suun jär­jes­tä­mien pal­ve­lu­jen, kuten perus­o­pe­tuk­sen ja var­hais­kas­va­tuk­sen, tulee olla laa­du­kas­ta. Elin­voi­man kan­nal­ta kau­pun­gin tulee omas­sa roo­lis­saan huo­leh­tia sii­tä, että yri­tys­ten toi­min­taym­pä­ris­tö on kil­pai­lu­ky­kyi­nen. Työ­voi­ma­pu­la ei saa muo­dos­tua kas­vun esteek­si ja lii­ken­neyh­teyk­sien on olta­va toi­mi­vat.

Val­tuus­to­kau­den aika­na koh­taam­me var­muu­del­la kak­si suur­ta teh­tä­vä­ken­tän muu­tos­ta. Ensin­nä­kin sote-uudis­tuk­sen mukai­set hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa 2023 alus­sa. Joen­suu­lais­ten kan­nal­ta on tär­ke­ää, että hyvin­voin­tia­lu­een tuot­ta­ma pal­ve­lu on laa­du­kas­ta ja vii­veet­tä saa­ta­vil­la.

Toi­nen suu­ri muu­tos on kau­pun­gin kas­va­va vas­tuu työl­li­syy­den edis­tä­mi­ses­sä. On vält­tä­mä­tön­tä nos­taa työl­li­syy­sas­tet­ta. Lisäk­si nyky­het­ken ikä­ra­ken­ne ja ennus­tet­tu väes­tö­ke­hi­tys edel­lyt­tä­vät opis­ke­lu- ja työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa. Opis­ke­li­ja­kau­pun­ki Joen­suun veto- ja pito­voi­man kehit­tä­mi­sek­si aloi­tam­me toi­men­pi­deoh­jel­man laa­ti­mi­sen heti vuo­den vaih­dut­tua.

Idän hou­kut­te­le­vin ‑stra­te­gia on koko­nai­suu­des­saan tutus­tut­ta­vis­sa Joen­suun kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la. Alku­vuo­des­ta jul­kai­sem­me tyy­lik­kääm­män kuvi­te­tun ver­sion. Tar­koi­tus on muu­toin­kin kehit­tää sisäl­töä siten, että verk­koon tuo­daan mie­len­kiin­toi­sia nos­to­ja Joen­suun vah­vuuk­sis­ta, tavoit­teis­ta ja tilas­tois­ta. Kehi­tys­toi­vei­ta otam­me mie­lel­läm­me vas­taan.

Toiminta-ajatuksena on olla Idän houkuttelevin ja mahdollistaa unelmat kasvukaupungissa.

Aiheeseen liittyviä uutisia