Mies seisoo metsässä

Hoi­to­hak­kuil­la hyvin­voin­tia puus­tol­le

Lisää valoa, turvallisuutta ja monimuotoisuutta

Joen­suun Lin­nun­lah­del­la sijait­see noin 70 heh­taa­rin kokoi­nen pit­käl­ti luon­non­ti­lai­nen alue. Siel­lä kukois­taa 225 eri kas­vi­la­jia ja lisää istu­te­taan vuo­sit­tain. Näin on toi­mit­tu jo vuo­des­ta 1985, mut­ta nyt huo­mat­tiin, ettei alu­een puus­tol­le enää rii­tä kas­vu­ti­laa ja valoa.

Joen­suun arbo­re­tu­mis­sa aloi­tet­tiin vuo­den­vaih­tees­sa hoi­to­hak­kuut, joi­den tar­koi­tuk­se­na on ede­saut­taa alu­een kas­vil­li­suu­den kas­vua. – Alun perin puus­toa istut­taes­sa halut­tiin var­mis­taa, että puut läh­te­vät kas­va­maan riit­tä­vän tihe­ään ja sik­si tai­mia istu­tet­tiin pal­jon. Kas­vu on ollut odo­tet­tua parem­paa ja nyt eri­tyi­ses­ti kuuset kar­siu­tu­vat valon­puut­teen vuok­si run­ko­jen­sa alao­sis­ta, ker­too Joen­suun kau­pun­gin met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri Mer­ja Kuuk­ka­nen.

Lin­nun­lah­del­la sijait­se­va arbo­re­tum on pin­ta-alal­taan yli 70 heh­taa­ria. Alu­eel­la on istu­tet­tu­jen lajien lisäk­si suo­jel­ta­via luon­to­ko­ko­nai­suuk­sia.

Hoi­to­hak­kuil­la on mui­ta­kin hyö­ty­jä, kuin vain kas­vil­li­suu­den valon­saan­nin para­ne­mi­nen. Kun kil­pai­lua valos­ta on vähem­män, met­sän poh­ja­kas­vil­li­suus lisään­tyy, ja tar­jo­aa suo­jaa ja ravin­toa met­sän asuk­kail­le. Alu­een vir­kis­tys­käyt­tä­jil­le, eli ulkoi­le­vil­le kun­ta­lai­sil­le, alu­ees­ta tulee tur­val­li­sem­pi käyt­tää, kun puut eivät enää var­jos­ta valais­tus­ta ja näke­mä­alu­eet para­ne­vat.

Hoi­to­hak­kui­den yhtey­des­sä kaa­de­tuis­ta puis­ta osa pää­tyy arbo­re­tu­min alu­eel­le maa­la­ho­puuk­si, jos­ta hyö­ty­vät alu­een lahot­ta­jat. Loput puut hyö­dyn­ne­tään muil­la kau­pun­gin vir­kis­ty­sa­lueil­la polt­to­puu­na ja osa myy­dään kui­tu­puu­na. Myyn­neis­tä huo­li­mat­ta hak­kuil­la ei ole talou­del­lis­ta hyö­tyä kau­pun­gil­le, vaan ne teh­dään puh­taas­ti met­sän­hoi­dol­li­sis­ta syis­tä.

Joen­suun kau­pun­gin met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri Mer­ja Kuuk­ka­sen mukaan arbo­re­tu­min pui­den kas­vu on ollut parem­paa kuin istu­tus­vai­hees­sa odo­tet­tiin.

Arbo­re­tu­min alu­een hoi­to­työt tuke­vat myös Met­sä­pää­kau­pun­ki Joen­suu ‑ohjel­man toteu­tus­ta. Ohjel­mas­sa tavoit­tei­na on esi­mer­kik­si tun­nis­taa lähi- ja vir­kis­tys­met­sien mer­ki­tys joen­suu­lais­ten ja mat­kai­li­joi­den hyvin­voin­nil­le sekä huo­mioi­da nii­den mer­ki­tys kaa­voi­tuk­ses­sa. Lisäk­si ohjel­mas­sa on lin­jat­tu, että kau­pun­gin omis­ta­mis­sa met­sis­sä toteu­te­taan met­sän­hoi­dol­li­sia ja luon­non moni­muo­toi­suut­ta edis­tä­viä toi­men­pi­tei­tä. Myös kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa huo­mioi­daan luon­non moni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mi­nen ja mah­dol­li­suu­det sen lisää­mi­seen.

Arbo­re­tu­min alu­een hoi­to­hak­kui­ta teh­dään arviol­ta hel­mi­kuun lopul­le saak­ka pak­kas­ti­lan­teen mukaan.

Aiheeseen liittyviä uutisia