Mies seisoo metsässä

Hoitohakkuilla hyvinvointia puustolle

Lisää valoa, turvallisuutta ja monimuotoisuutta

Joensuun Linnunlahdella sijaitsee noin 70 hehtaarin kokoinen pitkälti luonnontilainen alue. Siellä kukoistaa 225 eri kasvilajia ja lisää istutetaan vuosittain. Näin on toimittu jo vuodesta 1985, mutta nyt huomattiin, ettei alueen puustolle enää riitä kasvutilaa ja valoa.

Joensuun arboretumissa aloitettiin vuodenvaihteessa hoitohakkuut, joiden tarkoituksena on edesauttaa alueen kasvillisuuden kasvua. – Alun perin puustoa istuttaessa haluttiin varmistaa, että puut lähtevät kasvamaan riittävän tiheään ja siksi taimia istutettiin paljon. Kasvu on ollut odotettua parempaa ja nyt erityisesti kuuset karsiutuvat valonpuutteen vuoksi runkojensa alaosista, kertoo Joensuun kaupungin metsätalousinsinööri Merja Kuukkanen.

Linnunlahdella sijaitseva arboretum on pinta-alaltaan yli 70 hehtaaria. Alueella on istutettujen lajien lisäksi suojeltavia luontokokonaisuuksia.

Hoitohakkuilla on muitakin hyötyjä, kuin vain kasvillisuuden valonsaannin paraneminen. Kun kilpailua valosta on vähemmän, metsän pohjakasvillisuus lisääntyy, ja tarjoaa suojaa ja ravintoa metsän asukkaille. Alueen virkistyskäyttäjille, eli ulkoileville kuntalaisille, alueesta tulee turvallisempi käyttää, kun puut eivät enää varjosta valaistusta ja näkemäalueet paranevat.

Hoitohakkuiden yhteydessä kaadetuista puista osa päätyy arboretumin alueelle maalahopuuksi, josta hyötyvät alueen lahottajat. Loput puut hyödynnetään muilla kaupungin virkistysalueilla polttopuuna ja osa myydään kuitupuuna. Myynneistä huolimatta hakkuilla ei ole taloudellista hyötyä kaupungille, vaan ne tehdään puhtaasti metsänhoidollisista syistä.

Joensuun kaupungin metsätalousinsinööri Merja Kuukkasen mukaan arboretumin puiden kasvu on ollut parempaa kuin istutusvaiheessa odotettiin.

Arboretumin alueen hoitotyöt tukevat myös Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelman toteutusta. Ohjelmassa tavoitteina on esimerkiksi tunnistaa lähi- ja virkistysmetsien merkitys joensuulaisten ja matkailijoiden hyvinvoinnille sekä huomioida niiden merkitys kaavoituksessa. Lisäksi ohjelmassa on linjattu, että kaupungin omistamissa metsissä toteutetaan metsänhoidollisia ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä. Myös kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja mahdollisuudet sen lisäämiseen.

Arboretumin alueen hoitohakkuita tehdään arviolta helmikuun lopulle saakka pakkastilanteen mukaan.

Aiheeseen liittyviä uutisia