Hea­vy­neu­lon­nan MM-kisat 11.7.

Heavyneulonnassa käsityöt ja musiikki liittoutuvat ennennäkemättömällä tavalla.

Kaik­ki läh­ti liik­keel­le aivo­pie­rus­ta voi­si­ko neu­lo­ja tai­pua ilma­ki­ta­roin­nis­ta tut­tui­hin lii­ke­sar­joi­hin? Riit­tä­vän hul­va­ton aja­tus innos­ti ja nopeas­ti syn­tyi saman­hen­kis­ten ydin­po­ruk­ka teke­mään ideas­ta tot­ta. Hea­vy­neu­lon­ta yhdis­tää poh­jois­kar­ja­lais­ta sie­lun­mai­se­maa; Kar­ja­lan metal­lis­ta lau­lu­maa­ta ja jo äidin­mai­dos­sa välit­ty­nei­tä käden­tai­to­ja.

Suo­mi on hea­vy metal­lin luvat­tu maa.

Suo­mi on hea­vy metal­lin luvat­tu maa. Hea­vy-yhty­ei­tä meil­tä löy­tyy jokais­ta 100 000 asu­kas­ta koh­taan 50, joka on enem­män kuin mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa. Samoi­hin har­ras­ta­ja­mää­riin yltää myös käsi­työt, joi­den paris­sa ujon arvion mukaan tem­mel­tää sato­ja­tu­han­sia har­ras­tuk­seen hurah­ta­nei­ta.

Hea­vy­neu­lon­nas­sa käsi­työt ja musiik­ki liit­tou­tu­vat ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la. Samal­la sta­gel­la tuk­ka hul­mu­ten mil­joo­nan dol­la­rin soo­lon sii­vit­tä­mä­nä kät­tä pais­kaa­vat hea­vy­musiik­ki ja käsi­työt. Neu­lo­mi­nen hea­vy­musii­kin tah­tiin on ver­rat­ta­vis­sa ilma­ki­ta­roin­tiin. Hea­vy­neu­lon­nas­sa neu­lo­ja toi­mii ikään kuin yhte­nä bän­din jäse­ne­nä ilmen­täen omaa käden­tai­tu­ruut­taan ras­kaan musii­kin soi­des­sa taus­tal­la. Yhdes­sä bän­din kans­sa neu­lo­ja ottaa osaa kar­ke­loi­hin lan­ka­ke­rän­sä ja puik­ko­jen­sa hei­lues­sa vim­ma­tus­ti.

Hea­vy­neu­lon­ta on help­poa ja mukaan on vai­va­ton­ta tul­la!  Jokai­nen voi osal­lis­tua omal­la taval­laan, joko ihan itsek­seen, kave­rei­den kans­sa tai jaka­mal­la sosi­aa­li­ses­sa medias­sa oman hea­vy­neu­lon­ta-klip­pin­sä. Tär­kein­tä on omien rajo­jen ylit­tä­mi­nen sekä reh­ti teke­mi­sen mei­nin­ki.

Hea­vy­neu­lon­ta on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut, Joen­suun kon­ser­va­to­rio, Tai­to Poh­jois-Kar­ja­la ry ja Mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Tova­ri kans­sa.

Aiheeseen liittyviä uutisia