Ase­ma­par­kis­sa puo­len tun­nin mak­su­ton pysä­köin­ti

Tavoitteena, että ajettaisiin pysäköintitaloon, jotta saattoalue ei ruuhkautuisi.

Joen­suun Ase­ma­par­kis­sa on otet­tu kokei­luun puo­len tun­nin mak­su­ton saat­to­py­sä­köin­ti 1. hel­mi­kuu­ta alkaen.

Kokei­lun tavoit­tee­na on saa­da aiem­paa useam­pi aja­maan ala­ta­san­teen saat­toa­lu­een sijaan suo­raan pysä­köin­ti­ta­loon, jot­ta saat­toa­lue ei ruuh­kau­tui­si.

Saat­ta­jil­le tar­koi­te­tut pysä­köin­ti­pai­kat ovat pysä­köin­ti­ta­lon toi­ses­sa ker­rok­ses­sa ase­man­puo­lei­ses­sa pää­dys­sä.

Saat­ta­jil­le tar­koi­te­tut pysä­köin­ti­pai­kat ovat pysä­köin­ti­ta­lon toi­ses­sa ker­rok­ses­sa ase­man­puo­lei­ses­sa pää­dys­sä. Pysä­köin­ti on mak­su­ton­ta ensim­mäi­set 30 minuut­tia eikä vaa­di tuol­loin toi­men­pi­tei­tä mak­suau­to­maa­til­la. Ajo­neu­von rekis­te­ri­tun­nus aloit­taa pysä­köin­tia­jan auton ajaes­sa sisään ja lopet­taa sen auton ajaes­sa ulos.

Mikä­li pysä­köin­ti ylit­tää 30 minuut­tia, tulee mak­saa koko pysä­köin­tia­jas­ta. Katu­ta­son saat­toa­lu­eel­la 30 minuu­tin pysä­köin­ti park­ki­kie­kol­la.


Asemaparkin pysäköintikäytänteistä on yksityiskohtaisemmin EuroParkin sivuilla osoitteessa www.europark.fi/pysakointikohteet/joensuu/p-asemaparkki.


Lisätietoa koko asemanseudun liikennejärjestelyistä on osoitteessa www.joensuu.fi/joukkoliikenne.

Aiheeseen liittyviä uutisia