Tie­det­tä, väriä ja valoa

SciFest kannustaa lapsia ja nuoria tieteiden pariin

Kai­kil­le avoin ja mak­su­ton tie­de­fes­ti­vaa­li Sci­Fest jär­jes­tet­tiin Itä-Suo­men yli­opis­ton kam­puk­sel­la tou­ko­kuun lopul­la. Ohjel­ma tar­jo­si kai­kil­le tie­tees­tä ja tek­no­lo­gias­ta kiin­nos­tu­neil­le näh­tä­vää ja koet­ta­vaa. Tämän vuo­den tee­ma­na oli­vat värit ja valot. 

Kai­kil­le avoin tie­de­fes­ti­vaa­li

Joen­suus­sa jär­jes­tet­ty tapah­tu­ma on saa­nut ins­pi­raa­tion­sa muu­al­ta päin maa­il­maa. 

– Menim­me Ete­lä-Afri­kas­sa jär­jes­tet­tä­vään Sci­Fest-tapah­tu­maan vuon­na 2005. Kun olim­me tapah­tu­mas­sa, kerä­si se sil­loin 60 000 kävi­jää. Siel­lä herä­si ins­pi­raa­tio, että täl­lai­nen voi­si toi­mia myös Joen­suus­sa, ker­too Joen­suun tie­de­seu­ran vara­pu­heen­joh­ta­ja Ilk­ka Jor­ma­nai­nen

Ensim­mäi­nen Sci­Fest ran­tau­tui Suo­meen ja kävi­jä­mää­rä oli run­sas. 

– Jär­jes­tim­me vuon­na 2007 ensim­mäi­sen tapah­tu­man Joen­suun Aree­nal­la ja saim­me sil­loin 3 000 kävi­jää ensim­mäi­se­nä vuon­na, ker­too Jor­ma­nai­nen. 

Vuo­den 2024 Sci­Fes­tis­sä näkyi vah­vas­ti foto­niik­ka, joka on näky­mät­tö­mään ja näky­vään valoon perus­tu­va tie­teen ja tek­nii­kan ala ja yksi Joen­suun vah­vim­mis­ta osaa­mi­sa­lueis­ta. Tapah­tu­maa toteu­te­taan osit­tain opis­ke­li­joi­den voi­min. 

– Olen muka­na Sci­Fest-tapah­tu­mas­sa jär­jes­tä­mäs­sä foto­niik­kaan liit­ty­viä työ­pa­jo­ja. Pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­li­jat vetä­vät työ­pa­jo­ja, ker­too Itä-Suo­men yli­opis­ton fysii­kan ja mate­ma­tii­kan lai­tok­sen han­ke­suun­nit­te­li­ja Iiro Muho­nen

Sci­Fes­tin työ­pa­jois­sa hyö­dyn­ne­tään foto­nii­kan ylei­sim­piä ele­ment­te­jä. 

– Valoa käy­te­tään apu­na eri­lais­ten työ­pa­jo­jen suo­rit­ta­mi­ses­sa. Niis­sä pää­see käyt­tä­mään esi­mer­kik­si LED-valo­ja ja lase­rei­ta ongel­mien rat­kai­sus­sa sekä yhdis­te­le­mään käsin eri­lai­sia foto­nii­kan ja optii­kan kom­po­nent­te­ja, avaa Muho­nen. 

Iiro Muho­nen kokee, että Sci­Fest mah­dol­lis­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le oival­ta­vaa toi­min­taa foto­nii­kan paris­sa.

Tie­det­tä lap­sil­le ja nuo­ril­le

Tär­keim­piä koh­de­ryh­miä tapah­tu­mal­le ovat ala- ja ylä­kou­lu­lai­set. Heil­le ura­po­lun valit­se­mi­nen on ajan­koh­tais­ta lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. 

– He voi­vat läh­teä esi­mer­kik­si lukioon tai ammat­ti­kou­luun. Kävi­jöis­tä tyy­pil­li­sim­piä ovat meil­lä vii­des- ja kuu­des­luok­ka­lai­set. Lukio­lai­sia­kin käy jon­kin ver­ran, pal­jas­taa Jor­ma­nai­nen. 

Tapah­tu­man toteut­ta­mi­ses­sa pal­kit­se­vaa ovat las­ten reak­tiot. 

– Ohjel­man raken­ta­mi­nen on oma hom­man­sa. Se on kui­ten­kin sen kai­ken vai­van arvois­ta, kun näkee las­ten ja nuor­ten innos­tuk­sen ja into­hi­mon syt­ty­mi­sen aihet­ta koh­taan esi­mer­kik­si kemian, fysii­kan tai mate­ma­tii­kan työ­pa­jois­sa, kuvai­lee Muho­nen.

Toi­vom­me, että nuo­ril­le jää muka­via muis­to­ja tie­teen paris­ta

Sci­Fes­tin tavoit­tee­na on saa­da posi­tii­vi­sia muis­ti­jäl­kiä tie­tees­tä ja vai­kut­taa nuo­riin. 

– Jos tapah­tu­mas­sa käy usei­ta vuo­sia, niin sii­tä jää toi­vot­ta­vas­ti posi­tii­vi­nen vai­ku­tus nuo­reen. Toi­vom­me, että nuo­ril­le jää muka­via muis­to­ja tie­teen paris­ta, ker­too Muho­nen.

Sci­Fest pyr­kii tavoit­ta­maan ala- ja ylä­kou­lui­käi­siä sekä jät­tä­mään posi­tii­vi­sen muis­ti­jäl­jen.

Tapah­tu­man osal­lis­tu­jis­ta toi­vo­taan tule­via yli­opis­to-opis­ke­li­joi­ta. 

– Toi­vom­me, että tule­vai­suu­des­sa meil­lä oli­si yli­opis­tos­sa pal­jon opis­ke­li­joi­ta ja mie­lel­lään moti­voi­tu­nei­ta sel­lai­sia. Tie­tees­tä ja foto­nii­kas­ta ei pitäi­si jää­dä mie­li­ku­vaa, että ne oli­si­vat vain kaa­vo­jen pyö­rit­te­lyä. Tämä on enem­män­kin kokeel­lis­ta, käy­tän­nöl­lis­tä ja luo­vaa, perus­te­lee Muho­nen. 

Tapah­tu­mal­la halu­taan muut­taa las­ten ja nuor­ten käsi­tyk­siä tie­tees­tä. 

– Tie­de ja luon­non­tie­teet voi­vat olla haus­kaa eikä pel­käs­tään tyl­sää ja teo­reet­tis­ta. Teke­mäl­lä ja kokei­le­mal­la oppii hyvin tehok­kaas­ti. Toki teo­reet­ti­nen­kin tie­to on tär­ke­ää, ker­too Jor­ma­nai­nen. 

Aiheeseen liittyviä uutisia