Vanha mustavalkoinen kuva, jossa katsellaan kiikareilla.

Pohjois­Karjalan museo Hil­mas­sa uppou­du­taan nuo­ruus­muis­toi­hin

NUORUUS-näyttelyyn etsitään esineitä ja valokuvia.

Poh­jois-Kar­ja­lan museo Hil­mas­sa avau­tuu hel­mi­kuus­sa NUO­RUUS-näyt­te­ly, jos­sa tar­kas­tel­laan nuor­ten elä­mää 1900-luvun alus­ta tähän päi­vään eri­tyi­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la.

Näyt­te­lys­sä pis­täy­dy­tään muun muas­sa dis­kos­sa, ihme­tel­lään lan­ka­pu­he­li­mia, muis­tel­laan men­nei­den vuo­si­kym­men­ten nuo­ri­so­muo­tia ja teh­dään nyky­päi­vän ves­sa­kir­joi­tuk­sia.

Näyt­te­lyä var­ten museo kerää pai­kal­li­sil­ta nuo­ruu­teen liit­ty­viä esi­nei­tä ja valo­ku­via. Täl­lä het­kel­lä etsin­näs­sä ovat esi­mer­kik­si tei­ni­mo­po, sam­ma­rei­ta ja fark­ku­ja, nuor­ten hat­tu­muo­tia, muun muas­sa lip­pik­set ja kalas­ta­ja­ha­tut, väri­va­lo­ku­vat eri­tyi­ses­ti 2000­luvulta ja elekt­ro­niik­ka, esi­mer­kik­si peli­kon­so­lit.

Esine­ ja valo­ku­va­ke­ruu jat­kuu syk­syn aika­na ja asias­ta tie­do­te­taan museon Face­book­-sivul­la ja verk­ko­si­vul­la.

Tarjoa esineitä ja valokuvia museolle lainaan tai lahjoitukseksi ottamalla yhteyttä:
[email protected], puh. 050 520 2762 (ma–pe 9–15).

Aiheeseen liittyviä uutisia