Mie kävelee Joensuussa kadulla.

Paluu­muut­to Joen­suu­hun sii­vit­ti uran nousu­kii­toon

Jonne Hirvonen osaa arvostaa kotiseudun parhaita puolia

Paluu­muut­ta­ja osaa arvos­taa koti­seu­dun par­hai­ta puo­lia. –Arjes­sa on tilaa hen­git­tää, Jon­ne Hir­vo­nen kehuu.

Diplo­mi-insi­nöö­rio­pin­not vei­vät Jon­ne Hir­vo­sen, 32, Joen­suus­ta Lap­peen­ran­taan vuon­na 2011. Taka­rai­vos­sa syk­ki kui­ten­kin aina toi­ve sii­tä, että vie­lä ker­ran sai­si pala­ta asu­maan koti­seu­dul­le Joen­suu­hun.

–Pää­sin opin­to­jen jäl­keen VTT:lle tut­ki­mus­teh­tä­viin Jyväs­ky­lään. Siel­lä olin yksi yli tuhan­nes­ta tut­ki­jas­ta, ei siel­lä hir­veäs­ti omia visioi­ta pääs­syt toi­meen­pa­ne­maan, Jon­ne muis­te­lee.

–Aina minä tie­sin, että jos­kus muu­tan vie­lä takai­sin, mut­ta en arvan­nut, että näin pian pää­see, Jon­ne iloit­see.

 Jon­ne nimit­täin pel­kä­si, että entä jos ei saa­kaan töi­tä Joen­suus­ta.

–Myön­nän myös sen, että pel­kä­sin paluu­muu­ton stop­paa­van ura­ke­hi­tyk­sen.

Pel­ko oli kui­ten­kin tur­ha, sil­lä kävi päin vas­toin. Kak­si vuot­ta sit­ten se vih­doin tapah­tui ja Joen­suus­sa ilmoi­tet­tiin haet­ta­vak­si mie­len­kiin­toi­nen työ­teh­tä­vä, johon Jon­ne halusi tart­tua.

Ura nousuun Joen­suus­sa

Busi­ness Joen­suun kaut­ta Jon­ne pää­si kak­si vuot­ta sit­ten kes­kel­le pro­jek­tia, jos­sa edis­tet­tiin vih­reän siir­ty­män inves­toin­te­ja Poh­jois-Kar­ja­laan.

–En oikein vie­lä­kään ymmär­rä sitä, että miten sii­nä niin kävi, mut­ta ura suo­ras­taan sin­gah­ti nousuun, Jon­ne ihmet­te­lee.

Ura on sit­tem­min eden­nyt enti­ses­tään koti­mai­se­mis­sa. Tämän vuo­den hel­mi­kuus­sa Jon­ne aloit­ti yrit­tä­jä­nä Car­bo­nai­de Oy:ssa. Yri­tys kehit­tää tek­no­lo­gi­aa, joka mah­dol­lis­taa hii­li­ne­ga­tii­vi­sen beto­nin val­mis­ta­mi­sen.

Jon­nen mukaan joen­suu­lai­sis­sa työ­pai­kois­sa ei ole tur­haa hie­rar­ki­aa ja uudet visiot ja ideat ote­taan innol­la vas­taan.

–Tääl­lä on joten­kin aikaa ideoin­nil­le ja innok­kuut­ta työyh­tei­söis­sä.

Jon­ne Hir­vo­nen epä­röi muut­to­pää­tös­tä teh­des­sään Joen­suun työ­mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta on saa­nut yllät­tyä posi­tii­vi­ses­ti.

Riip­puu sii­tä mis­sä sei­soo

Onhan se Joen­suu maan­tie­teel­li­ses­ti kat­sot­tu­na syr­jem­mäs­sä, mut­ta sekin näkö­kul­ma riip­puu sii­tä mis­sä sat­tuu sei­so­maan. Ja Jon­nen mukaan kan­nat­taa seis­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa, jos­sa on kaik­ki mitä ihmi­nen tar­vit­see.

–Ovat­han ne Hel­sin­gis­sä asu­vat enti­set opis­ke­lu­ka­ve­rit kehu­neet, että no kun siel­tä ete­läs­tä on hel­pom­pi mat­kus­taa kaik­kial­le maa­il­maan ja reis­saa­mi­nen hel­pom­paa. 

–Kysyin­kin niil­tä, että no mis­säs olet­te reis­sa­neet, niin eivät mis­sään, Jon­ne nau­raa tie­täen  lap­si­per­heen arjen rea­li­tee­tit.

Jon­nen puo­li­so Tiia on täl­lä het­kel­lä per­he­va­paal­la koto­na, mut­ta hänel­lä­kin on tar­koi­tus pian pala­ta työ­elä­mään. Sen­kin Jon­nen mukaan mah­dol­lis­ta­vat Joen­suus­sa asu­vat iso­van­hem­mat ja suku­lai­set, kun hoi­toa­pua on saa­ta­vil­la.

Jon­nen mukaan kan­nat­taa seis­tä
Poh­jois-Kar­ja­las­sa, jos­sa on kaik­ki
mitä ihmi­nen tar­vit­see.

Vaik­ka teo­rias­sa kaik­ki on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la  lähel­lä ja saa­vu­tet­ta­vis­sa, ei kah­den alle kou­lui­käi­sen per­hees­sä läh­de­tä niin vain extem­po­re-reis­suun.

Lap­si­per­heen arki on hek­tis­tä, joten jos sii­hen rul­jans­siin vie­lä lisäi­si talou­del­li­set pai­neet, joi­ta esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä asu­mi­nen väki­sin­kin suu­ri­ne asuin­kus­tan­nuk­si­neen toi­si, ei vält­tä­mät­tä nau­rat­tai­si visio­nää­riä­kään.

–Tein oikeas­taan jo opis­ke­luai­ka­na pää­tök­sen, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­le muut­ta­mis­ta tulen tie­toi­ses­ti vält­tä­mään, vaik­ka tyk­kään­kin siel­lä käy­dä.

Koro­na ava­si maa­il­man

Koro­na-aika näyt­ti myös Jon­nel­le sen, että työ­paik­ka voi hyvin­kin olla toi­sel­la puo­len Suo­mea ja koti­paik­ka Joen­suus­sa. Vaik­ka koro­na-aika itses­sään oli rajua, se ava­si uusia ovia etä­työ­läi­sil­le.

–Kun rek­ry­toim­me  yri­tyk­seem­me työn­te­ki­jöi­tä, siel­lä saat­toi haki­jal­la asuin­paik­ka olla Joen­suus­sa ja sen het­ki­nen työ Hel­sin­gis­sä.

Työ­elä­mä muu­ten­kin on Jon­nen mukaan miel­lyt­tä­väm­pää Joen­suus­sa. 

–Joen­suus­sa kaik­ki toi­mii ja ihmi­set ovat hel­pos­ti lähes­tyt­tä­viä, tääl­lä ei ole hie­rar­kian tun­tua.

Jon­nen mukaan Joen­suus­sa työyh­tei­söön on help­po integroi­tua ja muu­al­ta tul­leet vas­taan ote­taan avo­sy­lin.

–Elä­mä on vaan niin pal­jon hal­vem­paa ja hel­pom­paa tääl­lä, että rahaa ja aikaa jää pal­jon muu­hun­kin. Arkeen jää tilaa hen­git­tää ja kehit­tää uut­ta.

Aiheeseen liittyviä uutisia