Nyt se on var­maa! Ham­mas­lah­teen val­mis­tuu uusi kou­lu

Koulun on määrä avautua oppilaille vuonna 2025

Joen­suun kau­pun­gin­val­tuus­to on vah­vis­ta­nut, että Ham­mas­lah­teen nousee uusi kou­lu. Han­ke­val­mis­te­lut val­mis­tu­vat tämän vuo­den aika­na, ja kou­lun oli­si mää­rä avau­tua oppi­lail­le vuon­na 2025.

Vuon­na 2018 Ham­mas­lah­den kou­lus­sa todet­tiin kos­teus­vau­rios­ta, joten oppi­laat ja opet­ta­jat siir­ret­tiin Niit­ty­lah­den opis­tol­le.  

Tavoit­tee­na on raken­taa moder­ni ja toi­mi­va kou­lu­ra­ken­nus. Ensi­si­jai­ses­ti kysees­sä on ala­kou­lu, mut­ta tilas­ta teh­dään moni­puo­li­nen ja muun­tau­tu­va koko­nai­suus eri­lai­siin tar­pei­siin. Perus­o­pe­tuk­sen lisäk­si kou­lus­ta löy­tyy tilat pien- ja KEL­PO-luo­kil­le.

Uusi kou­lu on tar­koi­tus raken­taa van­han Ham­mas­lah­den kou­lun tilal­le, mut­ta han­ke­suun­nit­te­lun yhtey­des­sä oli­si tar­koi­tus var­mis­taa kou­lun tar­kem­pi sijain­ti, sekä piha-alu­een suun­nit­te­lu. Myös kou­lun lii­kun­ta­sa­lin sijoit­tu­mis­ta tar­kas­tel­laan vas­ta han­ke­suun­nit­te­lun yhtey­des­sä. 

Osal­lis­tu­mi­nen kou­lun suun­nit­te­luun

Tämän­het­ki­sen arvion mukaan Ham­mas­lah­des­sa oli­si val­mis­tu­mi­sen aikaan 130 oppi­las­ta. Tiloi­hin on myös aja­tel­tu nuo­ri­so­ti­lo­jen, kir­jas­ton ja Pyhä­se­län pal­ve­lu­pis­teen sijoit­ta­mis­ta. 

Kou­lun suun­nit­te­luun osal­lis­te­taan myös pai­kal­li­sia nuo­ria, kir­jas­to­pal­ve­lut, lii­kun­ta­toi­mi ja muut mah­dol­li­set tilan käyt­tä­jät. Ham­mas­lah­den asuk­kail­le on jär­jes­tet­ty myös kyse­ly, jos­sa he pää­se­vät esit­tä­mään omia tar­pei­ta tiloil­le.

Kyse­lyyn pää­set vas­taa­maan ver­kos­sa lin­kis­tä www.joensuu.fi/hammaslahden-uusi-koulu tai kir­jal­li­ses­ti Pyhä­se­län pal­ve­lu­pis­teel­lä sekä kir­jas­tol­la Ham­mas­lah­des­sa. Kyse­lyyn voi vas­ta­ta 25. hel­mi­kuu­ta saak­ka.

Kyse­lyn vas­tauk­sia käy­dään läpi 6.3.2022 klo 18 Pyhä­se­län ylä­kou­lun ruo­ka­las­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä avoi­mes­sa työ­pa­jas­sa. Nuo­ri­so­val­tuus­to jär­jes­tää nuo­ril­le työ­pa­jan, jos­sa käy­dään hei­dän toi­vei­taan kou­lun suh­teen.

Lisätietoa ja linkki kyselyyn:


www.joensuu.fi/hammaslahden-uusi-koulu

Aiheeseen liittyviä uutisia