Anton Zeilinger tapaamassa fysiikan tutkijoita Joensuussa

Mat­ka Joen­suu­hun mul­lis­ti Nobel-voit­ta­jan uran

Joensuussa kirjoitettiin 40 vuotta sitten fysiikan tutkimuksen historiaa

Fysii­kan Nobel-pal­kin­non vuon­na 2022 saa­nut itä­val­ta­lai­nen eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Anton Zei­lin­ger vihit­tiin kesä­kuun alus­sa Itä-Suo­men yli­opis­ton kun­nia­toh­to­rik­si. Mat­kan yhtey­des­sä hänel­lä oli aikaa muis­tel­la vuo­si­kym­me­nien takai­sia Joen­suun-vie­rai­lu­ja, jot­ka osoit­tau­tui­vat kään­teen­te­ke­väk­si pait­si hänen ural­laan, myös laa­jem­min.

– Muis­tan, kuin­ka erää­nä aamu­na vuon­na 1984 astuin huo­nee­seen, jos­sa ystä­vä­ni ja tut­ki­ja­kol­le­ga­ni Mic­hael A. Hor­ne istui ren­nos­ti tuo­lis­sa kädes­sään sini­nen pape­rin­pa­la. Tuo pape­ri oli kut­su Joen­suus­sa jär­jes­tet­tä­vään moder­nin fysii­kan kon­fe­rens­siin. Mic­hael kysyi, haluai­sin­ko läh­teä Suo­meen. Vas­ta­sin, että tie­ten­kin haluan, Zei­lin­ger ker­too.

Tuol­loin Zei­lin­ger kes­kit­tyi tut­ki­mus­työs­sään neut­ro­nien dif­frak­tioon, mikä puo­les­taan ei liit­ty­nyt mil­lään taval­la Joen­suus­sa jär­jes­te­tyn kon­fe­rens­sin aihe­pii­riin.

– Mei­dän täy­tyi kon­fe­rens­sia var­ten toteut­taa tut­ki­musar­tik­ke­li, joka poik­ke­si tee­mal­taan aiem­min teh­dyis­tä, Zei­lin­ger kuvai­lee.

Lopul­ta Zei­lin­ger esit­te­li Joen­suus­sa vuon­na 1985 tut­ki­muk­sen, jon­ka tulok­sia voi­daan pitää nyky­ai­kai­sen foto­nei­hin eli valo­hiuk­ka­siin perus­tu­van kvant­ti­tek­no­lo­gian ensias­ke­lei­na. Sit­tem­min pit­kä­jän­tei­nen tut­ki­mus­työ joh­dat­ti hänet nobe­lis­tik­si saak­ka.

Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Anton Zei­lin­ger muis­te­li lähes 40 vuo­den takai­sia het­kiä joen­suu­lais­ten fysii­kan tut­ki­joi­den kans­sa.

Kvant­ti­tek­no­lo­gia kul­kee jo tas­kus­sa

Zei­lin­ger muis­tut­taa, että esi­mer­kik­si uusim­mat äly­pu­he­li­met hyö­dyn­tä­vät kvant­ti­tek­no­lo­gi­aa.

– Ilman valoon perus­tu­vaa kvant­ti­me­ka­niik­kaa nykyi­sis­tä puhe­li­mis­ta puut­tui­si monia omi­nai­suuk­sia. Käy­täm­me valon eri omi­nai­suuk­siin poh­jau­tu­via lait­tei­ta arjes­sam­me koko ajan, ja niil­lä on suu­ri mer­ki­tys esi­mer­kik­si yhtey­den­pi­dos­sa, hän ker­too.

Pisim­mäl­le jalos­tu­neet käy­tän­nön sovel­luk­set mah­dol­lis­ta­vat esi­mer­kik­si suo­ja­tun koo­daa­mi­sen.

– Mate­maat­ti­nen koo­di on mah­dol­lis­ta mur­taa, mut­ta kvant­ti­koo­dis­sa tie­to kul­kee hiuk­kas­ten kaut­ta ja on sik­si tur­val­li­sem­pi, Zei­lin­ger kuvai­lee.

Vaik­ka monet käy­tän­nön sovel­luk­set yltä­vät jo arkie­lä­määm­me, kvant­ti­tek­no­lo­gi­aan liit­tyy vie­lä pal­jon tut­ki­mat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia. Tut­ki­mus­tu­los­ten mat­ka ihmis­ten arkeen voi kes­tää kau­an­kin, mut­ta Zei­lin­ge­rin mukaan kat­se tuli­si olla eri­tyi­ses­ti ute­liais­sa kokei­luis­sa ja pit­kän aika­vä­lin odo­tuk­sis­sa.

Anton Zeilinger katselee valokuvia Joensuussa
Vie­lä 80-luvul­la kart­ta­kep­pi ja lii­tu­tau­lut oli­vat kon­fe­rens­sie­si­tys­ten perus­vä­li­neis­töä. Sit­tem­min foto­nii­kan kehi­tys on mul­lis­ta­nut myös esi­tys­tek­nii­kan.

– Filo­so­fia­ni omas­sa tut­ki­muk­ses­sa­ni on se, että aina tuli­si tavoi­tel­la kun­nian­hi­moi­ses­ti jotain enem­män.

– Teke­mis­sä­ni kokeis­sa minul­la ei aina ole ollut ennak­koon tie­toa sii­tä, miten pää­si­sin tavoit­tee­see­ni. Olen vain alka­nut teh­dä ja työs­ken­nel­lä. Aina se ei toi­mi, mut­ta sil­loin aika­naan se vain alkoi toi­mia, hän kuvai­lee.

Käy­täm­me valon eri omi­nai­suuk­siin poh­jau­tu­via lait­tei­ta arjes­sam­me koko ajan, ja niil­lä on suu­ri mer­ki­tys esi­mer­kik­si yhtey­den­pi­dos­sa.

Zei­lin­ge­rin mukaan ute­liai­suus ja roh­keat kokei­lut ovat monien mui­den­kin tie­teel­lis­ten läpi­mur­to­jen taka­na.

– En var­mas­ti ole ainoa nobe­lis­ti, jol­la ei alun perin ollut tark­kaa tie­toa sii­tä, mihin saa­tu­ja tut­ki­mus­tu­lok­sia voi­si hyö­dyn­tää. Pit­käl­lä aika­vä­lil­lä tulok­set voi­vat­kin osoit­tau­tua maa­il­maa mul­lis­ta­vik­si, hän ker­too.

– Esi­mer­kik­si lase­rei­ta on jo kau­an pidet­ty rat­kai­su­na ongel­miin, joi­ta meil­lä ei vie­lä edes ole, Zei­lin­ger jat­kaa.

Joen­suu on foto­nii­kan suu­ri kes­kus

Zei­lin­ger ker­too käy­neen­sä Joen­suus­sa edel­li­sen ker­ran yli 30 vuot­ta sit­ten.

– Kau­pun­kiin on tul­lut niin pal­jon uusia raken­nuk­sia, etten oli­si tun­nis­ta­nut tätä samak­si. Majoi­tuin vii­mek­si samas­sa hotel­lis­sa, mut­ta tämä­kin on nyt aivan eri­lai­nen, hän nau­rah­taa.

Vuo­sien saa­tos­sa Joen­suu on kehit­ty­nyt muu­ten­kin kuin raken­nus­ten osal­ta. Alu­een muo­dos­tu­mi­nen foto­nii­kan eli valo­tie­teen ja ‑tek­no­lo­gian moni­puo­li­sek­si kes­kit­ty­mäk­si ei ole jää­nyt nobe­lis­til­ta huo­maa­mat­ta.

Joen­suu on foto­nii­kan joh­ta­va kes­kus koko
Poh­jois­mai­den tasol­la.

– Joen­suu on foto­nii­kan joh­ta­va kes­kus koko Poh­jois­mai­den tasol­la. Toi­vot­ta­vas­ti myös pai­kal­li­set tie­tä­vät tämän ja osaa­vat arvos­taa sitä, Zei­lin­ger tote­aa.

– Jos oli­sin nyt nuo­ri opis­ke­li­ja, meni­sin kysy­mään pai­kal­li­sil­ta vai­kut­ta­jil­ta, kuin­ka foto­niik­kaan tääl­lä panos­te­taan.

Anton Zei­lin­ge­rin mukaan Joen­suu on Poh­jois­mai­den joh­ta­va foto­niik­ka­kau­pun­ki.

Zei­lin­ge­rin mukaan eri­tyi­ses­ti osaa­mi­seen, yhteis­työ­hön ja perus­tut­ki­muk­seen tuli­si kiin­nit­tää huo­mio­ta. Hän muis­tut­taa, että Poh­jois­maat hou­kut­te­le­vat foto­nii­kan saral­la pal­jon kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

– Kan­sain­vä­li­set osaa­jat ovat ehdot­to­mas­ti myös Joen­suun vah­vuus. Osaa­jien hou­kut­te­luun ja osaa­mi­sen tasoon kan­nat­taa panos­taa, hän tote­aa.

Toi­se­na tee­ma­na Zei­lin­ger nos­taa yhteis­työn, jota teh­dään lii­ke­toi­min­nan, tut­ki­muk­sen ja monien mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kes­ken.

Jos joku väit­tää, että alam­me ymmär­tää kai­ken täs­tä maa­il­mas­ta, hän vain pal­jas­taa oman
mie­li­ku­vi­tuk­sen­sa rajat.

– Tut­ki­muk­sel­la on oma paik­kan­sa foto­nii­kan osaa­mis­kes­kit­ty­mis­sä ja yhteis­työ­ver­kos­tois­sa. Suo­ra link­ki lii­ke-elä­mään ja mui­hin kump­pa­nei­hin tekee hyvää myös aka­tee­mi­sel­le kes­kus­te­lul­le ja tut­ki­muk­sen kehit­tä­mi­sel­le. Tätä myös Joen­suus­sa kan­nat­taa kehit­tää edel­leen.

Arvos­te­tun tie­de­mie­hen sydän syk­kii myös perus­tut­ki­muk­sel­le, jon­ka rahoi­tuk­seen hän toi­voo löy­ty­vän panos­tuk­sia jat­kos­sa­kin.

– Perus­tut­ki­mus tuot­taa lii­ke­toi­min­nal­le todel­la tär­ke­ää tie­toa. On pal­jon ilmiöi­tä, joi­den ole­mas­sao­los­ta emme tie­dä ilman perus­tut­ki­mus­ta.

– Ihmis­kun­ta on teh­nyt tie­det­tä 300–400 vuot­ta. Jos joku väit­tää, että alam­me ymmär­tää kai­ken täs­tä maa­il­mas­ta, hän vain pal­jas­taa oman mie­li­ku­vi­tuk­sen­sa rajat, Zei­lin­ger päät­tää hymyil­len.

Anton Zeilinger

-Syntynyt vuonna 1945 Itävallassa
-Wienin yliopiston emeritusprofessori
-Nykyajan tunnetuimpia ja seuratuimpia kvanttifysiikan tutkijoita
-Sai fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 2022 kvanttifotoniikan alalta yhdessä Alain Aspectin ja John Clauserin kanssa
-Vihittiin Itä-Suomen yliopiston kunniatohtoriksi kesäkuussa 2024
-Kirjoittanut kirjan nimeltä Fotonien tanssi: Einsteinista kvanttiteleportaatioon. Teos on yleistajuinen kirja kvanttifysiikasta

Joensuu on fotoniikan keskittymä

-Joensuussa on tehty fotoniikan tutkimusta 1970-luvulta alkaen
-Itä-Suomen yliopiston fotoniikan tutkimuskeskus on Suomen suurin
-Joensuussa on 120 fotoniikan opiskelijaa ja Suomen ainoa fotoniikkaan keskittyvä diplomi-insinöörikoulutus
-Alan yritysverkosto kasvaa ja kansainvälistyy. Tunnettuja yrityksiä mm. Dispelix, Chipmetrix, Nanocomp ja Hypermemo
-Yliopistolla sijaitseva Photonics Center palvelee yrityksiä mm. tuotekehityksessä ja markkinoille asettumisessa

Lue lisää Joensuun fotoniikastaArtikkeli on tuotettu osana Joensuun kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja, joita osarahoittavat Euroopan unioni sekä Joensuun kaupunki.

Aiheeseen liittyviä uutisia