Nainen kävelee Joensuun kävelykadulla.

Maa­il­man onnel­li­sim­man maan paras kau­pun­ki

Joensuu vei Nuha Hamdanin sydämen

Jor­da­nia­lai­nen Nuha Ham­dan rakas­tui Joen­suu­hun, vaik­ka Hel­sin­gis­sä­kin on käy­ty. –Joen­suu on kodi­kas kau­pun­ki, jos­sa on kaik­kea, mut­ta väli­mat­kat eivät ole pit­kiä.

Ohjel­mis­toin­si­nöö­rik­si Jor­da­nias­sa val­mis­tu­nut Nuha Ham­dan, 23, halusi muut­taa Suo­meen kos­ka tämä on kuu­lem­ma maa­il­man onnel­li­sin maa.

Nor­deal­la koo­da­ri­na toi­mi­va Nuha on muut­ti Joen­suu­hun alle puo­li vuot­ta sit­ten. Hän saa­pui Joen­suu­hun, kun kevät oli par­haim­mil­laan ja Suo­men luon­to näyt­ti paras­taan.

–Olen aina halun­nut asua ulko­mail­la, ja Suo­mes­sa on puh­das luon­to. Hain usei­ta työ­paik­ko­ja ja pää­sin Nor­deal­le, taus­toit­taa Nuha saa­pu­mis­taan.

Nuha ylis­tää Joen­suu­ta kau­pun­ki­na. Hän on käy­nyt pari ker­taa myös Hel­sin­gis­sä, mut­ta Joen­suu on vie­nyt hänen sydä­men­sä.

–Tääl­lä vuo­den­ajan vaih­te­lut ovat sel­kei­tä, on kesä, syk­sy ja tal­vi, jota odo­tan innol­la, Nuha heh­kut­taa.

Nainen seisoo syysvaatteissa joen rannassa
Nuha Ham­dan ker­too odot­ta­van­sa Poh­jois-Kar­ja­lan nel­jän vuo­den­ajan koke­mis­ta. Seu­raa­va­na vuo­ros­sa on tal­vi, johon hän on jo val­mis­tau­tu­nut.

Tal­vi­vaat­teet han­kit­tu

Vaik­ka Nuhan koti­maas­sa­kin on tal­vi, ei sitä voi ver­ra­ta Poh­jois-Kar­ja­lan lumi­seen tal­veen.

–Olen hank­ki­nut jo tal­vi­saap­paat ja läm­pi­män takin, olen val­mis­tau­tu­nut kyl­mään, Nuha nau­raa. Hän on saa­nut ystä­viä työ­pai­kal­ta, mut­ta iloit­see myös jor­da­nia­lai­sis­ta ystä­vis­tään, jot­ka on uudes­ta koti­kau­pun­gis­taan löy­tä­nyt.

–Yksi heis­tä on ohjel­mis­toin­si­nöö­ri, eräs opis­ke­lee ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ja yksi omis­taa ravin­to­lan, Nuha luet­te­lee.

Joen­suu­lai­nen ruo­ka­kult­tuu­ri
on erit­täin rikas­ta.

Ravin­to­las­ta puhee­nol­len, mitä Lähi-Idän makui­hin tot­tu­nut nai­nen ajat­te­lee suo­ma­lai­ses­ta ruu­as­ta?

Nuhan vas­taus on diplo­maat­ti­nen.

–Rehel­li­ses­ti sanot­tu­na se on parem­paa kuin odo­tin. Joen­suus­ta voit löy­tää maku­ja kaik­kial­ta maa­il­mas­ta, ruo­ka­kult­tuu­ri on tääl­lä erit­täin rikas­ta.

–Ruo­kaa on myös saa­ta­vil­la kel­lon ympä­ri. Sanoi­sin kui­ten­kin, että ruo­ka on tääl­lä hyvää, Nuha muo­toi­lee.

–Joen­suu on niin kodi­kas kau­pun­ki ja kaik­ki tääl­lä on sopi­van väli­mat­kan pääs­sä. Sil­ti tääl­lä on kui­ten­kin kai­ken­lais­ta teke­mis­tä.

–Tääl­lä voit jär­jes­tää hel­pom­min tapaa­mi­sen tut­tu­jen kans­sa, kos­ka kau­pun­ki on pie­nem­pi ja kodi­kas kuin esi­mer­kik­si Hel­sin­ki, Nuha ver­taa.

Nainen pyöräilee satamassa
Joen­suu on Nuha Ham­da­nin mukaan kodi­kas ja kaik­ki on sopi­van väli­mat­kan pääs­sä.

Kan­sain­vä­li­nen Joen­suu

Kie­li­muu­riin­kaan Nuha ei ole tör­män­nyt, sil­lä hän ker­too saa­van­sa kaik­kial­la pal­ve­lua englan­nik­si.

–Opis­ke­len itse kui­ten­kin Suo­men kiel­tä, sil­lä haluan oppia asuin­maa­ni kiel­tä.

Nuha ei ole vie­lä päät­tä­nyt, kuin­ka kau­an hän Joen­suus­sa tulee asu­maan.

Ken­ties jopa lop­pue­lä­män­sä?

–Voi­sin näh­dä itse­ni asu­mas­sa Joen­suus­sa aina, kyl­lä. En ole kui­ten­kaan var­ma vie­lä, mut­ta aina­kin haluan jää­dä tän­ne niin pit­käk­si aikaa kuin mah­dol­lis­ta. Vii­si vuot­ta aina­kin, Nuha toi­voo.

Aiheeseen liittyviä uutisia