Vesilaitoksen asentaja ja etäluettavamittari

Joen­suun Vesi siir­tyy etä­luet­ta­viin vesi­mit­ta­rei­hin

Etäluentaan siirtyminen helpottaa sekä asiakkaan että vesilaitoksen arkea.

Joen­suun Vesi siir­tyy koko­naan etä­luet­ta­viin vesi­mit­ta­rei­hin Suo­men suu­ris­ta vesi­lai­tok­sis­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa. Etä­luet­ta­vien vesi­mit­ta­rei­den asen­ta­mi­nen on jo aloi­tet­tu.

Kaik­kiin uusiin raken­nus­koh­tei­siin tulee etä­luet­ta­va vesi­mit­ta­ri ja ole­mas­sa ole­viin kiin­teis­töi­hin sel­lai­nen vaih­de­taan vii­meis­tään, kun mit­ta­rin vaih­to­vä­li tulee täy­teen. Nykyi­sil­lä, mekaa­ni­sil­la mit­ta­reil­la vaih­to­vä­li on kym­me­nen vuot­ta. Kaik­kien Joen­suun Veden asiak­kai­den vesi­mit­ta­rei­den vaih­toon menee 8–10 vuot­ta.

Mit­ta­rei­ta vaih­de­taan kau­pun­gin­osa ker­ral­laan

Joen­suun Vesi on asiak­kaa­seen etu­kä­teen yhtey­des­sä, kun mit­ta­rin vaih­to on ajan­koh­tai­nen. Mit­ta­rin vaih­dos­ta ei aiheu­du kus­tan­nuk­sia asiak­kaal­le.

Uusia mit­ta­rei­ta vaih­de­taan kau­pun­gin­osa ker­ral­laan. Vuon­na 2019 mit­ta­rei­ta asen­ne­taan Kar­hun­mäes­sä ja Hukan­hau­dal­la. Lisäk­si enti­sen Enon kun­nan alu­eel­la vaih­de­taan n. 300–500 mit­ta­ria. Vuo­si­na 2020–2021 mit­ta­rei­ta tul­laan vaih­ta­maan Enos­sa ja Pyhä­se­län alu­eel­la n. 2500 kap­pa­let­ta.

Etä­mit­ta­rin luke­maa ei tar­vit­se ilmoit­taa erik­seen vesi­lai­tok­sel­le

Etä­luen­taan siir­ty­mi­nen hel­pot­taa sekä asiak­kaan että vesi­lai­tok­sen arkea. Etä­luen­nan myö­tä vesi­mit­ta­rin luke­maa ei enää tar­vit­se ilmoit­taa vesi­lai­tok­sel­le. Etä­luen­ta myös mah­dol­lis­taa las­ku­tuk­sen todel­li­sen veden­ku­lu­tuk­sen mukaan, jol­loin voi­daan luo­pua han­ka­las­ta arvio- ja tasaus­las­ku­tuk­ses­ta.

Etä­luet­ta­vat, tyyp­pi­hy­väk­sy­tyt vesi­mit­ta­rit ovat Kam­stru­pin val­mis­ta­mia. Veden­ku­lu­tuk­sen mit­taus tapah­tuu ult­ra­ää­nen avul­la eikä mit­ta­ris­sa ole kulu­via, mekaa­ni­sia osia. Tämä mah­dol­lis­taa pidem­män vaih­to­vä­lin, joka on uusil­la mit­ta­reil­la jopa 16 vuot­ta. Vesi­mit­ta­ris­sa on digi­taa­li­nen näyt­tö, joka myös varoit­taa mah­dol­li­sis­ta vesi­joh­to­vuo­dois­ta. Tie­don­siir­to mit­ta­ril­ta vesi­lai­tok­sel­le tapah­tuu radio­ver­kos­sa pil­vi­pal­ve­lu­ja hyö­dyn­täen.

Aiheeseen liittyviä uutisia