Fotoniikan laitteita pöydällä

Joen­suu muka­na rat­kai­se­mas­sa Euroo­pan siruon­gel­maa

Sirujen kotimaista tuotantoa halutaan lisätä

Joen­suu osal­lis­tuu Euroo­pan siruoh­jel­maan, jol­la rat­ko­taan Euroo­pan siru­jen saa­ta­vuu­teen liit­ty­viä haas­tei­ta. Yhdes­sä Espoon ja Tam­pe­reen kans­sa muo­dos­te­taan Siru­ja Suo­mes­ta ‑koko­nai­suus.

Siru­ja Suo­mes­ta ‑aloit­teen tar­koi­tuk­se­na on vah­vis­taa Euroo­pan mik­ro­si­ru­jen oma­va­rai­suut­ta ja tek­no­lo­gis­ta tur­val­li­suut­ta. Mik­ro­si­rut ovat mer­kit­tä­vä osa nyky­päi­vän arkea, ja nii­den sovel­lus­mah­dol­li­suu­det ovat laa­jat.

Täl­lä het­kel­lä suu­rin osa mik­ro­si­ruis­ta tuo­daan Kii­nas­ta ja Taiwa­nis­ta. Siruo­ma­va­rai­suus edus­taa pait­si riip­pu­mat­to­muut­ta, myös kor­kean tek­no­lo­gian osaa­mis­ta, uusia inno­vaa­tioi­ta, lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja työ­paik­ko­ja.

Joen­suun mik­ro- ja nano­fo­to­nii­kan val­mis­tus on kriit­ti­nen tek­no­lo­gia tule­vai­suu­den siruis­sa. Mik­ro- ja nano­fo­to­nii­kan tut­ki­mus­ta on Joen­suus­sa teh­ty vuo­des­ta 1996, ja kau­pun­ki on kas­va­nut joh­ta­vak­si moder­nin optii­kan osaa­mis­kes­kuk­sek­si.

Kan­sal­li­sen siruoh­jel­man myö­tä Itä-Suo­men yli­opis­ton kam­puk­sel­le on suun­nit­teil­la uudis­ra­ken­nus, johon tule­vat uudet puh­das­ti­lat sekä pilot­ti­lin­jas­to. Siruoh­jel­ma tulee luo­maan Joen­suu­hun uut­ta yri­tys­toi­min­taa ja työ­paik­ko­ja.

Joen­suus­sa on kyvyk­kyys kehit­tää, val­mis­taa ja kau­pal­lis­taa eri­kois­sar­joi­na opti­sia pii­ri­le­vy­jä. Toi­sis­sa pilot­ti­lin­jois­sa Tam­pe­reel­la ja Espoos­sa voi­daan integroi­da puo­li­joh­teet ja optoe­lekt­ro­nii­kan kom­po­nen­tit osak­si pii­ri­le­vy­jä.

Valoshow Joensuun Ilosaaressa
Joen­suu on yksi Euroo­pan foto­nii­kan kär­ki­kau­pun­geis­ta. Osaa­mi­nen perus­tuu muun muas­sa tut­ki­muk­sen, kou­lu­tuk­sen ja lii­ke­toi­min­nan vah­vaan yhteis­työ­hön.

Tuke­na tut­ki­mus ja kou­lu­tus

Joen­suus­sa foto­nii­kan tut­ki­muk­sen, kou­lu­tuk­sen ja teol­li­suu­den yhteis­työ on vah­vaa, mikä mah­dol­lis­taa ket­te­räs­ti uudet tuo­te­ke­hi­tys­pro­jek­tit. Joen­suul­la on myös veto­vas­tuu foto­nii­kan kan­sal­li­sen yhteis­työn vah­vis­ta­mi­ses­ta. Siru­ja Suo­mes­ta tulee omal­ta osal­taan vah­vis­ta­maan tätä yhteis­työ­tä, kun sirut val­mis­tu­vat eri kau­pun­kien eri­tyis­osaa­mi­sen yhteis­tu­lok­se­na.

– Siru­ke­hi­tyk­ses­sä tar­vi­taan nano- ja mik­ro-optii­kan osaa­mis­ta. Mik­roe­lekt­ro­nii­kan tie­don­siir­to­ky­vys­sä ja fyy­si­ses­sä koos­sa tule­vat rajat vas­taan, Itä-Suo­men yli­opis­ton foto­nii­kan tut­ki­mus­kes­kuk­sen kehi­tys­pääl­lik­kö Juha Pur­mo­nen muis­tut­taa. 

– Itä-Suo­men yli­opis­to on myös ainoa puh­taas­ti foto­nii­kan diplo­mi-insi­nöö­ri­kou­lu­tus­ta tar­joa­va kor­kea­kou­lu Suo­mes­sa. Foto­nii­kan alan yri­tyk­set tar­vit­se­vat tule­vai­suu­des­sa työn­te­ki­jöi­tä, sekä tut­ki­muk­sel­li­nen yhteis­työ uusia tut­ki­joi­ta, Itä-Suo­men yli­opis­ton foto­nii­kan tut­ki­mus­kes­kuk­sen joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Jyr­ki Saa­ri­nen tote­aa.

Sirua­loi­te on jo esi­tel­ty laa­jas­ti Suo­mes­sa ja Euroo­pas­sa.

– Oli­si ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että Joen­suun pilot­ti­lin­ja pää­see mukaan kan­sal­li­seen ja Euroo­pan Chips Act ‑pilot­ti­lin­jaoh­jel­maan, sil­lä meil­lä on kaik­ki tar­vit­ta­vat edel­ly­tyk­set menes­tyk­sek­kää­seen osal­lis­tu­mi­seen, Pur­mo­nen ja Saa­ri­nen sano­vat.

Artik­ke­li on tuo­tet­tu osa­na Joen­suun kau­pun­gin inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen (EAKR) toi­min­to­ja, joi­ta osa­ra­hoit­ta­vat Euroo­pan unio­ni sekä Joen­suun kau­pun­ki.

Aiheeseen liittyviä uutisia