Chi­le­läi­nen Mau­ricio joen­suu­lais­tui, eikä haluai­si muut­taa muu­al­le

Kansainvälinen perhe viihtyy Joensuussa

Chi­les­tä kotoi­sin ole­va Mau­ricio Acu­na, 51, muut­ti Joen­suu­hun töi­den peräs­sä. Hän työs­ken­te­lee met­sä­tek­no­lo­gian pro­fes­so­ri­na luon­non­va­ra­kes­kus Lukes­sa. – Tun­sin Joen­suun ja jot­kut ihmi­set tääl­lä jo ennes­tään, joten valin­ta asua Joen­suus­sa ei ollut vai­kea.

Mau­ricion per­hee­seen kuu­luu vai­mo Mar­le­ne ja 17-vuo­tias tytär Ange­li­na. – Suo­ri­tin toh­to­rin­tut­kin­non Yhdys­val­lois­sa, ja asuim­me Austra­lias­sa 16 vuot­ta ennen Suo­meen tuloam­me. Ange­li­na, tyt­tä­re­ni, on syn­ty­nyt Yhdys­val­lois­sa. Olem­me kaik­ki myös Austra­lian kan­sa­lai­sia.

Kou­luun voi kävel­lä, eikä ole kou­lu­pu­ku­pak­koa

Mau­ricion tytär käy Joen­suus­sa kan­sain­vä­lis­tä lukio­ta. – Hän on saa­nut usei­ta ystä­viä eri kan­sal­li­suuk­sis­ta, ja hän todel­la arvos­taa Suo­men kor­kea­ta­sois­ta toi­sen asteen kou­lu­tus­ta. Hän sai kou­lus­ta kaik­ki kou­lu­kir­jat ja kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, Mau­ricio ihas­te­lee.

Sulau­tu­mi­nen joen­suu­lai­seen kou­lu­yh­tei­söön on ollut tyt­tä­rel­lä help­poa, sil­lä kaik­ki lukion kurs­sit käy­dään englan­nik­si. – Siir­ty­mi­nen Austra­lias­ta on ollut suh­teel­li­sen help­poa. Ange­li­na naut­tii myös sii­tä, että hän käve­lee kou­luun eikä tääl­lä tar­vit­se käyt­tää kou­lu­pu­kua.

Siir­ty­mi­nen Austra­lias­ta on ollut suh­teel­li­sen help­poa.

Mau­ricion työ­so­pi­mus Luken kans­sa on teh­ty vii­den vuo­den ajal­le, mut­ta mikä­li Acu­nan per­heel­le sitä mah­dol­li­suut­ta tar­jo­taan, halu­aa Mau­ricio jää­dä Joen­suu­hun. – En tun­ne vie­lä kaik­kea kau­pun­gis­ta, mut­ta pidän joki­ran­nas­ta, kas­vi­tie­teel­li­ses­tä puu­tar­has­ta, Kuha­sa­lon polus­ta, Lin­nun­lah­des­ta ja Ilo­saa­res­ta.

Joen­suus­sa on tar­jol­la kan­sain­vä­li­seen­kin makuun sopi­via urhei­lu­ta­pah­tu­mia, jois­sa Mau­ricio per­hei­neen tyk­kää käy­dä. – Olem­me käy­neet myös muu­ta­mis­sa Kata­jan kori­pal­lo-otte­luis­sa.

Vaik­ka tal­vi­set mai­se­mat ovat­kin upeat, on kesä on Mau­ricion mie­les­tä paras­ta aikaa Joen­suus­sa. – Rakas­tan kesää Joen­suus­sa. Läm­pö­ti­la on erit­täin miel­lyt­tä­vä, ja Joen­suun mai­se­mat ja ympä­ris­tö ovat kau­nii­ta. Nau­tim­me per­hee­ni kans­sa Kolin kan­sal­lis­puis­tos­sa ja Nur­mek­ses­sa sekä Lin­nun­lah­den ja Kon­tio­lah­den kal­tai­sil­la ran­noil­la käy­mi­ses­tä, Mau­ricio kuvai­lee.

Per­heen yhtei­sek­si ajan­viet­teek­si Mau­ricio mai­nit­see myös joen vart­ta myö­ten käve­lyn. – Söim­me kesäl­lä myös lou­nas­ta ran­ta­ka­dul­la yhdes­sä lai­va­ra­vin­to­las­sa; ruo­ka ja mai­se­mat oli­vat var­sin nau­tin­nol­li­sia.

Mau­ricio Acu­na työs­ken­te­lee met­sä­tek­no­lo­gian pro­fes­so­ri­na. Työym­pä­ris­tö­nä on kau­nis puu­ra­ken­tei­nen Met­la-talo.

Suun­ni­tel­mis­sa hiih­to­tun­te­ja

Myös tal­viai­kaan Mau­ricio naut­tii joen lähei­syy­des­tä, ja eten­kin Kuha­sa­lon luon­to­pol­ku on koko per­heen suo­sik­ki. Seu­raa­va­na agen­da­na Mau­riciol­la on hiih­tä­mään opet­te­lu. – Aiom­me ottaa hiih­to­tun­te­ja ensi vuo­den alus­sa ja naut­tia muis­ta tal­viur­hei­lu­la­jeis­ta.

Mau­ricio ei kek­si Joen­suus­ta mitään nega­tii­vis­ta sanot­ta­vaa. – Pidän kai­kis­ta asiois­ta tääl­lä kau­pun­gis­sa.

Aiom­me ottaa hiih­to­tun­te­ja ensi vuo­den alus­sa ja naut­tia muis­ta tal­viur­hei­lu­la­jeis­ta.

Yksi vink­ki Mau­riciol­la kui­ten­kin on Joen­suu­hun muut­ta­jil­le, eten­kin jos sat­tuu muut­ta­maan läm­pi­mäs­tä maas­ta. – Tal­vek­si kan­nat­taa hank­kia hyvät ja läm­pi­mät vaat­teet. 

Mau­ricion mukaan kan­nat­taa myös ope­tel­la suo­mea edes vähän. – Kom­mu­ni­koin­ti ei ole aina help­poa, kan­nat­taa opis­kel­la myös vähän suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria ja hank­kia asun­to etu­kä­teen.

Aiheeseen liittyviä uutisia