Busi­ness Joen­suun pal­ve­lut alka­vil­le yrit­tä­jil­le

Yri­tys­toi­min­nan suun­nit­te­lu ja käyn­nis­tä­mi­nen voi olla ajan­koh­tais­ta monis­sa eri elä­män­vai­heis­sa. Olit­pa opis­ke­li­ja, työt­tö­myy­den koh­dan­nut tai palk­ka­työs­tä yrit­tä­jäk­si siir­ty­vä, voit hakea alka­vien yrit­tä­jien eri pal­ve­lui­hin, joi­den kes­to ja sisäl­tö eroa­vat toi­sis­taan. SET UP ‑neu­von­taan vara­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen aika, jol­loin voit kes­kus­tel­la lii­kei­deas­ta, joka on vas­ta hah­mo­tel­ma tai poh­tia esi­mer­kik­si rahoi­tus­vaih­toeh­to­ja. Kaik­kien toi­mia­lo­jen ideat ovat ter­ve­tul­lei­ta, mak­sut­to­mas­ta neu­von­nas­ta…

Yri­tys­toi­min­nan suun­nit­te­lu ja käyn­nis­tä­mi­nen voi olla ajan­koh­tais­ta monis­sa eri elä­män­vai­heis­sa. Olit­pa opis­ke­li­ja, työt­tö­myy­den koh­dan­nut tai palk­ka­työs­tä yrit­tä­jäk­si siir­ty­vä, voit hakea alka­vien yrit­tä­jien eri pal­ve­lui­hin, joi­den kes­to ja sisäl­tö eroa­vat toi­sis­taan.

SET UP ‑neu­von­taan vara­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen aika, jol­loin voit kes­kus­tel­la lii­kei­deas­ta, joka on vas­ta hah­mo­tel­ma tai poh­tia esi­mer­kik­si rahoi­tus­vaih­toeh­to­ja. Kaik­kien toi­mia­lo­jen ideat ovat ter­ve­tul­lei­ta, mak­sut­to­mas­ta neu­von­nas­ta saat työ­ka­lu­ja lii­kei­dean kehit­tä­mi­seen.

START-val­men­nus taas kes­tää noin kuusi viik­koa, jon­ka aika­na lii­kei­dea kir­kas­tuu yksi­lö- ja ryh­mä­ta­paa­mi­sis­sa. Tois­ten aloit­ta­vien yrit­tä­jien kans­sa käy­dyt antoi­sat kes­kus­te­lut, ennak­ko­teh­tä­vät ja muu mate­ri­aa­li avaa­vat uusia näkö­kul­mia, joi­den avul­la syn­tyy laa­du­kas lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja las­kel­mat esi­mer­kik­si start­ti­ra­han hake­mi­seen.

Vuo­den kes­tä­vä ACCE­LE­RA­TE-kiih­dy­tys­kais­ta puo­les­taan suun­taa alku­vai­heen yri­tyk­set kan­sain­vä­li­seen
kas­vuun. Start Up ‑rahas­to Joen­suu tukee start up ‑vai­heen yri­tyk­siä ja toi­mii väy­lä­nä toi­sen vai­heen rahoi­tus­kier­rok­sel­le.

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin osoitteessa businessjoensuu.fi
tai kysy lisää tietoa Businesspäivystyksestä, p. 010 419 8011.

Aiheeseen liittyviä uutisia