Busi­ness Joen­suu start­ta­si hyväl­lä syk­keel­lä

Tekemisen ytimessä yhteistyö ja verkostoituminen

Busi­ness Joen­suu tar­jo­aa pal­ve­lut yri­tyk­sil­le, yrit­tä­jil­le ja sijoit­ta­jil­le. Teke­mi­sen yti­meen nos­te­taan yhteis­työ – vah­va ver­kos­toi­tu­mi­nen sekä tie­don ja osaa­mi­sen jaka­mi­nen.

– Busi­ness Joen­suun start­ti on ollut mitä mai­nioin, koko Joen­suun seu­tu tun­tuu nyt puhal­ta­van päät­tä­väi­ses­ti yhteen hii­leen, Busi­ness Joen­suun toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Pal­viai­nen sum­maa vuo­den 2019 alus­sa aloit­ta­neen orga­ni­saa­tion yhtei­siä tun­to­ja.

Koko Joen­suun seu­tu tun­tuu nyt puhal­ta­van päät­tä­väi­ses­ti yhteen hii­leen

Pal­ve­lu­pa­let­tia yri­tyk­sil­le, yrit­tä­jil­le ja sijoit­ta­jil­le raken­ne­taan laa­ja­na koko­nai­suu­te­na. Sen lisäk­si että Busi­ness Joen­suu tukee yri­tys­ten käyn­nis­ty­mis­tä, kas­vua ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä, teke­mi­sen yti­meen nos­te­taan yhteis­työ – vah­va ver­kos­toi­tu­mi­nen sekä tie­don ja osaa­mi­sen jaka­mi­nen.

– Teh­tä­väm­me on kuun­nel­la yri­tyk­siä ja osa­ta tar­jo­ta sopi­via pal­ve­lui­ta. Ele­men­tit ovat koh­dil­laan, mut­ta seu­dun osaa­mis­kär­kien lis­ta tus­kin on vie­lä val­mis. Eri­tyi­sen kiin­nos­ta­vaa on se, mitä voi­daan saa­da aikaan osaa­mis­ta ja toi­mia­lo­ja yhdis­te­le­mäl­lä, Pal­viai­nen tote­aa.

Tari­noi­den kat­taus
– Busi­ness Joen­suun uusil­la verk­ko­si­vuil­la on myös tuo­rei­ta tari­noi­ta Joen­suun seu­dun yri­tyk­sis­tä, yrit­tä­jis­tä ja vai­kut­ta­jis­ta. Muun muas­sa kaup­pa­neu­vos

Kyös­ti Kak­ko­nen lataa tee­sin­sä ja Phil­lips Medi­sizen teh­taan­joh­ta­ja Pert­tu Huo­vi­nen lupaa, että ”tääl­tä pesee ja lin­ko­aa!”. Kan­taa alu­een vah­vuuk­siin, yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siin ja elä­män laa­tuun seu­dul­la ottaa moni muu­kin.

Par­hail­laan Busi­ness Joen­suul­la on haus­sa kak­si pal­ve­lu­joh­ta­jaa uusien lii­ke­toi­min­to­jen ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen sekä Invest In- ja sijoit­tu­mis­pal­ve­lu­jen kil­pai­lu­tuk­siin. Lisäk­si orga­ni­saa­tioon hae­taan kil­pai­lu­tus­ten yri­tys­asian­tun­ti­jaa.

Aiheeseen liittyviä uutisia