Joensuun seudun kansalaisopistolla on alkanut taas uusi lukuvuosi ja monessa kodissa on mietitty lähiseutujen harrastusmahdollisuuksia. Kansalaisopiston kursseille saapuu niin vauvan vaunuja työntäviä vanhempia, iloisesti kirmaavia lapsia, kansalaisopiston harrastusmahdollisuuksista innostuneita nuoria kuin itseään kehittäviä ja harrastuksista virkistystä hakevia aikuisia ja eläkeläisiä.

Oppijat hanke kuvaa elinikäisen oppimisen (Lifelong learning) tarkoittavan sitä, että ihminen oppii koko elämänsä ajan uutta formaalisti, non-formaalisti ja informaalisesti. Muuttuvassa yhteiskunnassa pärjätäkseen ihmisen on kehitettävä taitoja ja osaamista läpi elämän. (Oppijat hanke, 5.9.2016.) Kansalaisopiston toiminta luo valmiuksia muuttuvassa yhteiskunnassa pärjäämiseen, kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja luo toki myös virkistystä ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia harrastusten parissa. Kurssivalikoimasta löytyy esimerkiksi paljon tietotekniikka- ja älykännykkäkursseja, jotka antavat valmiuksia toimia muuttuvassa ajassa ja uuden tekniikan parissa.

Elinikäisen oppimisen muotoja ovat formaali oppiminen eli muodollinen, tutkintotavoitteinen koulutus, ei-formaali oppiminen eli muut organisoidut opinnot, informaali oppiminen eli tavoitteellinen itseopiskelu vapaa-ajalla tai työssä ja satunnaisoppiminen eli arkipäivän oppiminen tai kokemuksellinen oppiminen esimerkiksi työssä. Usein nämä oppimisen muodot myös limittyvät toinen toisiinsa ja niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan. Monet aikuisista opiskelevat harrastusryhmissä esim. vapaan sivistystyön opintojen parissa (Suoranta ym. 2015, s. 54). Vapaan sivistystyön voidaan määritellä tarkoittavan ”tukea elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä sekä kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa (Manninen 2016, luentodiat). Kansalaisopisto-opiskelu voi olla ei-formaalia, organisoitua oppimista esimerkiksi lapsen käydessä kuvataidekoulua tai vaikkapa aikuisen opiskellessa yleissivistäviä opintoja kuten kieliopintoja. Informaalia, tavoitteellista itseopiskelua voi kansalaisopistoharrastuksissa olla esimerkiksi soitto- tai laulutunneilla käyminen. Satunnaisoppimista tapahtuu arjen lomassa ja harrastusten parissa arkioppimista voi olla esimerkiksi opiskelutovereilta oppiminen tai kokemuksellinen oppiminen harrastuksen parissa.

Kansalaisopistojen kurssitoiminta limittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen tematiikkaan. Kansalaisopistojen liiton mukaan ”opinnot perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteeseen sekä ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta.” Kansalaisopistoissa opetusta pyritään tuomaan lähelle ihmisten arkea. (Kansalaisopistojen liitto: Kansalaisopistot, 2016.) Joensuun seudun kansalaisopisto tarjoaa kurssitoimintaa koko sen toiminta-alueella; Joensuussa, Vaara-Karjalassa, entisen Pyhäselän alueella, Enon seudulla, Liperissä, Kontiolahdella, Outokummussa ja Polvijärvellä. Esimerkiksi liikuntaa, kieliä, käsitöitä, tietotekniikkaa ja musiikkia voi harrastaa niin maalla kuin kaupungissakin. Musiikissa on paljon harrastusmahdollisuuksia myös maaseudulla eri-ikäisille opiskelijoille; muskareita, laulu- ja soittotunteja, yhteislaulupiirejä ja kuorotoimintaa. Musiikki voi olla opiskelijan omista tavoitteista riippuen antoisa harrastus tai hyvinkin tavoitteellista opiskelua. Harrastus voi johtaa myös läpi elämänpolun. Esimerkiksi jo pienenä saatu musiikkikipinä voi seurata ihmisen elämän läpi muuttaen muotoaan elämänvaiheiden mukana.

Kansalaisopiston harrastukset antavat opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa itseään, käyttää luovuuttaan, oppia uusia taitoja ja toisaalta saada virkistystä ja hyvää oloa sekä laajentaa sosiaalisia verkostojaan. Ihmisen voidessa hyvin hän jaksaa paremmin arkea ja nauttii elämästään. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä sosiaalisen kanssakäymisen ja aktiivisuuden säilyttäminen ihmisen ikääntyessä ennaltaehkäisevät myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. (Kansalaisopistojen liitto: Kansalaisopistojen hyvinvointivaikutukset esillä Suomi areenassa, 2016.) Antoisat harrastukset voivat olla ilon ja voiman lähde eri elämänvaiheissa. Esimerkiksi kuoroharrastuksessa voi kehittää omaa lauluääntään, äänenkäyttöään ja musiikillisia taitojaan, mutta samalla tavata muita musiikista innostuneita kanssamusikantteja ja saada siten osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksiä harrastuksen parissa. Toisaalta on ollut ilahduttavaa kuulla, kuinka soitonopiskelussa on aloittanut aikuisia opiskelijoita ihan uuden soittoharrastuksen tai jatkanut aiemmin esimerkiksi nuoruudessa keskeytynyttä soittoharrastusta. Myös soitonopiskelussa on yksilöopetuksen ohella mahdollista osallistua yhteissoittoon tai vaikkapa bänditoimintaan.

Joensuun seudun kansalaisopistossa on myös eri ikäryhmille suunnattuja kursseja kuten esimerkiksi alle kouluikäisille lapsille suunnatut muskarit eli musiikkileikkikoulut, senioreille suunnatut laulupiirit tai Senioriitat- kuoro Joensuussa.  Varhaisiän musiikkikasvatuksessa pyritään tarjoamaan lapsille musiikillisia elämyksiä, taitoja ja valmiuksia, herättelemään musiikin rakkautta sekä luomaan pohjaa musiikkiharrastukselle. Toiminta tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua emotionaalisella, sosiaalisella, kognitiivisella ja motorisella kehitysalueella sekä itseilmaisun ja luovuuden kehittymistä. (musiikinopetus.fi: varhaisiän musiikkikasvatus, 2016).

Senioreiden laulupiireissä kokoonnutaan opettajan kanssa viikoittain laulamaan yhdessä ja kuuntelemaan musiikkia, joskus osana tuntia voidaan myös esimerkiksi jumpata musiikin mukana, soittaa rytmisoittimia tai tehdä huivirentoutusta. Senioriryhmät antavat mahdollisuuden tavata toisia viikoittain, toimia itselle antoisana kokeman harrastuksen parissa, oppia uutta tai ylläpitää olemassa olevaa toimintakykyä. Moni vanhusryhmän opettaja on kertonut esimerkkejä kuinka dementoitunut vanhus on alkanut laulaa tutuissa lauluissa mukana, vaikkei arjessa enää puhuisikaan. Musiikilla on monet kasvot ja ilmenemismuodot tässäkin mielessä.

Sanna Heikkisen johtama Senioriitat- kuoro on hyvä esimerkki päiväaikaan kokoontuvasta kuorosta, jonka laulajat eivät enää ole aktiivisesti mukana työelämässä. Kuoro kokoontuu Joensuussa ja laulaa mukavaa, moniäänistä ohjelmistoa. Tämäkin kuoro, kuten monet muutkin musiikkiryhmät, jakaa musiikin iloa myös kuulijoille erilaisten esiintymisten kautta. Kuoronjohtaja Sanna Heikkinen kertoo, että ”Senioriitat esiintyy esimerkiksi palvelutaloissa, jotta he pääsevät ilahduttamaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät muuten pääse käymään konserteissa”. (Heikkinen, S. 2016.)

Oppimisen ilo, sosiaalisten suhteiden rikkaus ja mielenkiintoisten harrastusten parissa toimiminen kulkevat läpi elämän ihmisen mukana muuntuen elämänvaiheiden myötä. Kansalaisopisto-opiskelu on yksi mainioista elinikäisen oppimisen väylistä.

Ajatukset elämän läpi kulkevasta oppimisesta voisi tiivistää Martha Grimesin ajatelmaan: ”Emme tiedä keitä olemme, ennen kuin tiedämme mihin pystymme.”

Liisa Karhu, musiikin koulutussuunnittelija, Joensuun seudun kansalaisopisto
(Verkkoartikkeli, Liisa Karhu, musiikin koulutussuunnittelija, Joensuun seudun kansalaisopisto)

LÄHTEET:

Heikkinen, S. Haastattelu Senioriitat- kuoron toiminnasta 6.9.2016.

Kansalaisopistojen liitto: Kansalaisopistot. <http://kansalaisopistojenliitto.fi/tietopankki/kansalaisopistot> luettu 5.9.2016

Kansalaisopistojen liitto: Kansalaisopistojen hyvinvointivaikutukset esillä Suomi areenassa. <http://kansalaisopistojenliitto.fi/blog/kansalaisopistojen-hyvinvointivaikutukset-esilla-suomiareenassa-11-17-7> luettu 5.9.2016

Manninen, J. Johdatus aikuiskasvatustieteeseen –luentodiat. Itä-Suomen Yliopisto, 2016.

Musiikinopetuksen varhaisiän musiikkikasvatuksen nettisivut (musiikinopetus.fi/fi/jarjestelma/varhaisian_musiikkikasvatus, 20.6.2016)

Oppijat hanke: Pedagogiset lähtökohdat: Elinikäisyys. <https://peda.net/hankkeet/oppijat/ovo/lahtokohdat/elinikaisyys>. Luettu 5.9.2016.

Suoranta, J., Kauppila, J., Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. (2015) Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Joensuu, University of Eastern Finland.

Voimapaikka: Ajatelmia. <http://www.voimapaikka.fi/teetupa/c6759498-144e-4e53-a212-e1864198350b> luettu 5.9.2016